fbpx
Job Title

PUNETOR TEKNIK

 • Position:
 • Salary:
 • Location:
 • Job ID: 01240
 • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

KOMUNA E SHTIMES

OPSTINA STIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME

Drejtoria per Arsim,

Uprava za Obrazovanje/Department of Education

Nr. references se rekrutimit:05-610/-213                                                                    Dt. 14.01.2021

Nr. i Protokollit: 05/ 11

Ne baze te nenit 68 dhe 80 te Ligji Nr. 06/L – 114 per Zyrtar Publik, neni 8 paragrafi 1 dhe 2
neni 10 nenparagrafi 2.1, I Ligjit te Punes, nr. 03/L-212, si dhe nenit 4 te Udhezimit
Administrativ (MPMS) Nr.07/2017 per Rregullimin e Procedurave per Themelimin e
maredhenjes se punes ne Sektorin Publik, Drejtoria per Arsim shpall:

KONKURS PUBLIK

Komuna Shtimes
Drejtoria e Arsimit Shtime

ShFMU “Idriz Ajeti”, Pjetershtice

Qellimi i vendit te punes: Angazhimi i drejteperdrejte ne mbrojtjen dhe mirembajtjen e
hapsires dhe objekteve te shkolles.

Detyrat dhe pergjrgjesite kryesore:

 • Duhet te rrespektoje orarin e punes ne perpikmeri,
 • Kryen pastrimin e korridoreve, klasave, nyjeve sanitare, kabineteve, zyrave dhe lokaleve
  tjera te shkolles,
 • Ben hedhjen e mbeturinave nga pastrimi i lokaleve te shkolles ne vende te caktuara per
  kete,
 • Kuj deset per zbatimin e masave sanitare dhe higjienike ne lokalet e shkolles,
 • Eshte pergjegjese per inventar dhe mjete te tjera qe i perdor dhe gjenden ne lokale ku e
  mbaj ne pastertine,
 • Kontrollon hyrjet dhe daljet ne objektet te shkolles, mban evidencat lidhur me kete,

Gjate orarit te punes se tij i kontrollon te gjitha lokalet e shkolles dhe i evidenton te
gjitha parregullesite ne librin e kujdestarise,

Gjate orarit te punes se tij e kontrollon objektin dhe rrethin e shkolles dhe kujdeset qe te
mos ndodh zjarr, vershime ose pla9kitje,

Ne rast te fatkeqesive te ndryshme, eshte i obliguar qe t’u jap ndihme nxenesve,
Kontrollon hyrjen dhe daljen e automjeteve, punetoreve dhe nxenesve te shkolles,

Kushtet e pjesmarrjes ne rekrutim: Te drejte aplikimi kane te gjithe shtetasit e
Republikes se Kosoves te moshes madhore te cilet kane zotesi te plote per te vepruar, kane
pergaditjen e nevojshme shkollore dhe aftesine fizike qe kerkohet per poziten perkatese.

Periudhe provuese: 12 muaj.

Proceduart e Konkurimit: Konkurimi eshte i hapur per te gjithe kandidatet e
ineteresuar.

Shkollimi i kerkuar: Kandidatet e interesuar per te aplikuar duhet te kene te perfunduar
shkollimin bazike.

Dokumentet e nevojshme: Certifikaten e shkollimit bazik (kopja e noterizuar) dhe
kopjen leternj oftimit.

Aftesite/pervoja dhe atributet tjera qe kerkohen: Shkathtesi te mira komunikimi, te
jete ne gjendje te punoj nen presion, te kete aftesi vendimmarrese, te kete veteiniciative dhe te
jete i gatshem per te marre pergjegjesi.

Informata te pergjithshme:

Aplikacionet merren dhe dorezohen me dokumentet e kompletuara ne zyren pritese te
Komunes (Sportel), Objekti i Komunes se Shtimes rr. “Tahir Sinani” nr. 50. Kerkesat e
derguara pas afatit nuk pranohen, si dhe aplikacionet e pakompletuara nuk do ze shqyrtohen.
Data e njoftimit ne portalin shteteror www.konkursi.rks-gov.net eshte prej dates 14.01.2021
deri me date 12.02.2021 ndersa data e aplikimit eshte nga 15.02.2021 deri me 01.03.2021.

Rezultatet shpallen ne linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

Tags: arsim, GJEJPUNE, KOMUNASHTIME, NJOFTIM, PUNE, qeveria, sektoripublik, SHTIME

Join Our Free Newsletter

Ofertat Puneve cdo jave ne emailin tuaj!