fbpx
Job Title

Mirembajtes i Objektit

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Job ID: 01275
  • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

Njesia per Menaxhimin e Burimeve Njerezore

Nr.

Skenderaj 20.01.2021

Duke u bazuar ne nenin 67 dhe 68 te Ligjit per Zyrtaret Publik nr.06/L-l 14, si dhe ne baze te nenit 8 te
Ligjit te Punes nr.03L-212,nenit 4 te Udhezimit ,Administrativ me nr,07/2017, si dhe ne baze te vendimit
nr.02-111/01-0002448/21 te dates 18.01.2021 Komuna e Skenderajt publikon kete :

KONKURS

PER PRANIM NE MARREDHENIE PUNE

Institucioni: Komuna Skenderaj
Drejtoria : Drejtoria per Administrate
Titulli i vendit te punes : Mirembajtes i Objektit
Koeficienti: 5
Numri i ekzekutuesve :Nje (1)
Orari i punes: 40 ore ne jave
Raporton: Udheheqesit te drejtperdrejt
Periudha e Kontrates: Me afat te pacaktuar

Pershkrimi i detyrave te punes:

Kuj deset per mirembajtjen e te gjitha stabilimenteve elektrike dhe teknike
Bene nderrimin e stabilimenteve te demtuara montimin etj.
Eshte pergjegjes per fumizim me derivate per ngrohjen qendrore si dhe eshte pergjegjes per mirembajtje
te ngrohjes qendrore te objektit te Komunes
Kuj deset edhe per sherbime te tjera ne Autopark
Kryen edhe pune tjera te sherbimit ku punon.

Kushtet e pjesemarrjes ne rekrutim:

Te drejte aplikimi kane te gjithe shtetasit e Republikes se Kosoves te moshes madhore te cilet kane zotesi
te plote per te vepruar kane pergatitjen e nevojshme shkollore dhe aftesite fizike qe kerkohen per poziten
perkatese.

Dokumentet e kerkuara:

-Kopja e Diplomes se Shkolles se Mesme , 2 vite pervoje pune
-Certifikaten e Lindjes
-Kopjen e letemjoftimit
-Certifikaten qe nuk eshte i denuar dhe nen hetime
-Qdo dokument tjeter apo certifikate trajnimi qe kandidati e vlereson te nevojshme qe i pershtatet kushteve
dhe kritereve te percaktuara me larte.
-Deshmi mbi njohjen bazike te punes me kompjuter – e deshirueshme.

Informata te pergjithshme:

Te drejte per aplikim kane te gjithe Shtetasit e Republikes se Kosoves.

Aplikacionet merren dhe dorezohen me dokumentet e kompletuara ne zyren pritese ne Komunen e
Skenderajt.

Kerkesat e derguara pas afatit nuk pranohen si dhe aplikacionet e pakompletuara nuk do te shqyrtohen.
Data e njoftimit ne portalin shteteror www.konkursi.rks-gov.net eshte prej dates 20.01.2021 deri
18.02.2021 ndersa data kur ju mund te aplikoni eshte 19.02.2021 deri 05.03.2021.

Konkursi eshte i hapur 15 dite.

Njesia per Menaxhimin e Burimeve Njerezore

 

Tags: GJEJPUNE, komunaskenderaj, NJOFTIM, PUNE, qeveria, sektoripublik, skenderaj

Join Our Free Newsletter

Ofertat Puneve cdo jave ne emailin tuaj!