fbpx
Job Title

MESIMDHENES/E

 • Position:
 • Salary:
 • Location:
 • Job ID: 01430
 • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

Ne baze te Ligjit per Zyrtaret Publike Nr.06/L-114, neni 67, 68 dhe 69, Ligjit per Arsimin ne
Komuna te Republikes se Kosoves Nr.03/L-068, Ligjit per Arsimin Parauniversitar ne Republiken
e Kosoves Nr.04/L-032, ne baze te Udhezimit Administrativ (MASHT) nr. 10/2018 per Normativin
mbi Kuadrin Profesional te Arsimit te Pergjithshem si dhe ne baze te Udhezimit Administrativ
07/2017 per Rregullimin e Procedurave te Konkursit ne sektorin Publik Komuna e Vushtrrise,
shpall:

KON KURS

Per plotesimin e vendeve te lira te punes

Institucioni: Komuna e Vushtrrise;
Drejtoria: Drejtoria e Arsimit;

Titulli i vendit te punes:

Mesimdhenes per Gjuhe Frenge ne Shkollen e Mesme Profesionale SHMP “Bahri Haxha
– Vushtrri;

Numri i Pozitavc: Nje (1);

Lloji i Pozites: Nepunes i Sherbimit Publik;

Titulli i mbikeqyresit: Drejtori i Institucionit;

Grada/Koeficienti: Koeficienti – A-459/1;

Oret e punes: 40 ore ne jave;

Periudha e Kontrates: Ne kohe te pacaktuar;

Kohezgjatja e punes provucse: Gjashte (6) muaj;

Detyrat Kryesore:

 1. Pune kryesi eshte i obliguar ta realizoje plan programin mesimor per vendin pcrkates te punes
  duke u bazuar ne Ligjin mbi Arsimin Parauniversitar ne Republiken e Kosoves dhe ne aktet e
  tjera nenligjore, te cilat i rregullojne fushat perkatese relevante per vendin e tij/saj te punes;
 2. Te zbatoje detyrat c punes duke siguruar cilesine dhe kompetencen profesionale ne procesin e
  mesimdhenies;
 3. Te pergatise me iTegull planin mesimor vjetor, mujor dhe ditor, ne perputhje me korrikulen, e
  ne pajtim me kerkesat per pershtatjen e mesimdhenies, aftesive dhe prirjeve individual te $do
  nxenesi;
 4. Te ketc njohuri per nje repertor te gjerc te stileve mesimore dhe te jete ne gjendje ti aplikoje ato
  qe me se miri i pergjigjen situates ne klase;
 5. T’i shfrytezoj ne menyre efektive resurset qe i ka ne dispozicion;
 6. Te planifikoj, te udheheqe dhe te vezhgoj nxenien dhe sjelljen e secilit nxenes;
 7. Te zbatoj metodologjite e reja te mesimdhenies dhe te vleresimit ne perputhje me udhezimet
 8. Te krijoje nje atmosfere pune dhe disipline, pa perdorur metoda ndeshkimi ose fomia te
  ndryshme te poshterimit ndaj nxenesve;
 9. Te kontrolloj me rregull dhe tc mbaje evidence per suksesin dhe progresin individual te secilit
  nxenes si dhe te jete ne gjendje t’i raportoj prindit apo kujdestarit te femijes drejt per progresin e
  arritur te nxenesit sipas kerkeses;
 10. Te zgjoj te nxenesit kureshtjen per te nxene dhe ti inkuadroje ata te nxene ne menyre te
  pavarur;
 11. he kujdeset per zhvillim te vazhdueshem profesional individual sipas planit te parapare dhe te
  kujdeset per realizimin e planifikimit;
 12. Te jete ne komunikim te vazhdueshem me familjen e gdo nxenesi duke realizuar takime
  individuale me prinder, kujdestare te femijes;
 13. T’i ndihmoje koleget per ngritjen e cilesise se punes;
 14. Te mbikeqyre dhe te udhezoj nxenesit ne procesin mesimor;
 15. Te marre pjese ne punen e organeve te shkolles;
 16. Te marre pjese aktive ne pergatitjen e programeve dhe evenimenteve ne shkolle, kur kerkohet
  nga drejtori i shkolles;
 17. Te marre pjese ne forme aktive ne organizimet jashte mesimore me nxenes dhe te kryeje me
  pergjegjesi ekskursionet me nxenes brenda dhe jashte vendit, sipas udhezimeve te drejtorit tc
  shkolles;
 18. Te tregoj respekt sjellje kolegjiale dhe jo diskriminuese ndaj bashkepunetoreve me te cilet
  punon;
 19. Te respektoj autoritetin e drejtperdrejt te zyrtarit te cilit i raporton, dhe t’i kryej detyrat qe
  mund t’i caktoj ai/ajo. Detyrat e punes duhet te jen ne harmoni me legjislacionin ne fuqi;
 20. Te mos kerkoje apo te pranoje udhezime lidhur me kryerjen e detyrave te punes nga asnje
  organ tjeter perveg drejtorit te shkolles dhe DfCA-se ose personave te caktuar nga ata;
 21. Te mos e shfrytezoj poziten e punes per interesa private ne dobi te nje pale te trete, perfshire
  edhe familjen, shoqerine apo rrethin shoqeror.
 22. Te ushtroje maturi maksimale lidhur me te gjitha 9eshtjet e punes. Perfshire ruajtjen e
  informatave (nese nuk jane publike), te cilat lidhen me procesin c punes dhe raporteve te krijuara
  prej saj, duke mos komunikuar keto informata me asnje person fizik dhe juridik, perve^ kur
  informatat e tilla jane te parapara ne kuader te detyrave sipas kesaj kontrate apo autorizimit nga
  zyrtari te cilit i raporton;
 23. Te mbaje oren e kujdestarise dhe kujdestarine ditore;
 24. I punesuari eshte i obliguar te respektoj kodin e veshjes dhe te sjelljes, te percaktuara me
  rregulloren e brendshme te slikolles dhe me akte tjera nenligjore;

25.1 punesuari sipas kesaj kontrate, nuk do te kryej pune apo detyre tjeter, me orare te plote, nese
puna e tille, bie ndesh me aktet perkatese ligjore dhe nenligjore, pa pelqimin paraprak me shkrim
nga DKA-ja ose perfaqesuesit te saj;

Kushtet dhe Kualifikimi:

 • Te jene shtetas te Republikes se Kosoves;
 • Fakulteti Filologjik-Dega Gjuhe dhe Letersi Frenge (Niveli Master 300 ECTS, Sistemi
  katervje9ar dhe Bacelor – kater vjecar 240 ECTS)

Dokumentet e nevojshme:

Ekstrakti i lindjes (kopje);
Diploma e noterizuar e fakultetit – (kopje);
Certifikaten nga Gjykata se nuk eshte nen hetime (origjinali);
Letemjoftimi (kopje) dhe;
Certifikata te trajnimeve (kopje).

Dokumcntacioni dorezohet ne kopje, pasi qe i njejti pas perfundimit te procedurave te rekrutimit
nuk kthehet.

Konkursi mbetet i hapur 15 elite nga data 05.03.2021 – 19.03.2021.

Te gjithe kandidatet e interesuar, aplikacionet mund ti marrin ne forme fizike ne Qendren per
Sherbim me Qytetare, apo ti shkarkojne nga web faqja zyrtare e Komunes se Vushtrrise
https://kk.rks-gov.net/vushtrri/ dhe portaii shteteror https://konkursi.rks-gov.net/ dhe te
plotesuara ti dorezojne ne Qendren per Sherbim me Qytetare ne Komunen e Vushtrrise.

Vetem kandidatet te cilet i plotesojne kriteret dhe hyjne ne listen e ngushte do te ftohen ne
interviste.

Te gjithe kandidatet te cilet kane mbaruar studimet jashte Republikes se Kosoves si dhe ne
kolegjet private brenda Republikes se Kosoves e qe konkurrojne per keto pozita, duhet qe
diplomat e tyre (gradat universitare te fituara) te jene te njohura (nostrifikuara) nga Ministria c
Arsimit Slikences dhe Teknologjise, ne pajtim me Udhezimin Administrate, nr. 12/2018 te dates
10.09.2018, ne te kunderten komisioni gjate selektimit te aplikacioneve, do te refuzoj $do
aplikacion te kandidateve te cilet nuk e kane plotesuar kete kusht te konkursit.

Mirepriten aplikacionet prej meshkujve dhe femrave te te gjitha komuniteteve te Republikes se
Kosoves.

Aplikacionet e dorezuara pas afatit te parapare nuk pranohen dhe aplikacionet e mangeta
refuzohen.

Per c’do paqartesi aplikuesit i drejtohen Njesise sc Burimeve Njerezore, zyra nr 33 ose ne tel
038 200 42 444

Tags: arsim, FRENGE, FRENGJISHT, GJEJPUNE, komunavushtrri, NJOFTIM, qeveria, sektoripublik, vushtrri

Join Our Free Newsletter

Ofertat Puneve cdo jave ne emailin tuaj!