fbpx
Job Title

Ligjerues / instruktor

 • Position:
 • Salary:
 • Location:
 • Job ID: 00917
 • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

Duke pasur per baze nenin 67 dhe 68 te Ligjit nr. 06/L-l 14 pe Zyrtaret Publike, ne pajtim me Ligjin e Punes Nr.03/L-
212, Neni 8 i ketij Ligji, Ministria e Mbrojtjes shpall kete:

KONKURS

Ligjerues / instruktor ne Qendren Kombetare Trainuese per Mbrojtje Kibemetike

A3

0560

SHPFSK

Detyrat dhe pergjegjesite

 • Ligjeron per siguri dhe mbrojtje kibernetike ne kuader te Qendres Kombetare Trajnuese per Mbrojtje
  Kibemetike per te gjitha institucionet e Kosoves ne fushen e sigurise kibernetike.
 • Zhvillon programin e Edukimit qe do te mbahet ne Qendren Kombetare Trajnuese me qellim te zhvillimit dhe

ngritjes se njohurive profesionale ne fushen e mbrojtjes kibemetike.

 • Planifikon dhe koordinon aktivitetet e nevojshme per funksionimin e procesit te trajnimit dhe aftesimit per
  fushen e mbrojtjes kibemetike
 • Pergatite materialin e nevojshem mesimor ne forme te prezantimeve, videove, ushtrimeve praktike.
 • Te beje vleresimin e aftesive dhe nivelin e njohurive te kandidateve ne forme individuale ose ekipore per
  fushen e mbrojtjes kibemetike.
 • Harton dokumentacionin e nevojshem per Qendren Trajnues dhe merr masa per ngritjen e vetedijes se
  perdomesve per fushen e sigurise kibemetike

Proceduarat e konkurrimit;

 • Shpallja e konkurrimit eshte e hapur per te gjithe te interesuarit per aplikim.

Shkollimi i kerkuar

 • Diplome Universitare (Inxhinieri elektrike dhe kompjuterike , shkencat matematikore dhe informatike)

Aftesite, pervoja dhe atributet tjera qe kerkohen

Pervoje pune ne fushen e menaxhimit te Tl-se dhe sigurise kibemetike.

Trajnime, kurse per TI, Mbrojtje Kibemetike dhe kurse/trajnime tjera qe perkojne me fushen.

Aftesi per te punuar me vet-iniciative ne kuader te planeve dhe procedurave te percaktuara;

Shkathtesi te mira te komunikimit, perfshire aftesine per te interpretuar informata, dhene udhezime dhe
percj elle informata tek te tj eret;

Njohja e gjuhes shqipe apo serbe,

Pune me presion dhe nen ndikimin e stresit,

Aftesi nderpersonale dhe komunikuese,

Kreativ ne ide dhe zgjidhje te problemeve,

Te jete profesional, me pervoje, i besueshem dhe i afte per kryerjen e detyrave, si dhe detyrave plotesuese ne
kohe, ne menyre profesionale dhe brenda afatit te pranueshem kohor,

Duhet te veproje me maturi me njerez ne pune,

Duhet te jete i/e motivuar dhe te kete etike te larte pune,

Te jete ne gjendje te punoje i vetem dhe ne ekip.

Aftesi te arrije te drejtoj ngarkesen e punes, punoj nen presion dhe te permbush detyrat brenda afateve te
caktuara.

Kohezgjatja e emerimit

 • Emerimi eshte me afat te pacaktuar.

Data e mbylljes se konkursit

 • Konkursi eshte i hapur 15 dite kalendarike nga dita e shpalljes.
 • Afati i aplikimit eshte nga data 28.12.2020 deri me 11.01.2021.
 • Aplikacionet e derguara nepermjet postes, me pulle postare, ne diten e fundit te shpalljes,

Paraqitja e kerkesave:

 • Formularet dorezohen ne Sektorin e Rekrutimit/Departamenti i Politikave te Personelit dhe Rekrutimit, apo
  me poste ne kete adrese: Ministria e Mbrojtjes, 10000 Prishtine, Departamenti i Politikave te Personelit
  dhe Rekrutimit/Sektori i Rekrutimit, Kati I, Kazerma Adem Jashari, Prishtine, ne gdo dite pune nga ora
  09:00-15:00 deri ne afatin e fundit per konkurrim.
 • Kandidatet duhet t’ia bashkengjitin aplikacionit kopjet e dokumenteve te nevojshme personale dhe kopjet e
  dokumenteve qe deshmojne per kualifikimet e tij/saj. Dokumentet e pranuara nuk do te kthehen!

Kerkesa specifike:

 • Kjo pozite i nenshtrohet procesit te verifikimit dhe mund te plotesohet vetem pas perfundimit te suksesshem te
  procesit te verifikimit.

Ministria e Mbrojtjes ofron mundesi te barabarta te konkurrimit dhe mirepret aplikacionet nga te gjithe
personat e gjinise mashkullore dhe femerore nga te gjitha komunitetet. Kerkesat e pakompletuara dhe te
derguara pas dates se fundit nuk do te pranohen. Per shkak te numrit te madh te kerkesave, vetem kandidatet e
perzgjedhur ne listen e ngushte do te kontaktohen. Formularet per aplikim jane ne dispozicion ne Sektorin e
Rekrutimit/Departamenti i Politikave te Personelit dhe Rekrutimit te MM-se, apo ne eeb-faqen e MM-se, E-
mail; https;//mod.rks-gov.net. Per informata plotesuese mund te kontaktoni ne: 038 200 13 508.

Tags: arsim, GJEJPUNE, ministriaembrojtjes, NJOFTIM, PRISHTINA, PRISHTINE, PUNE, qeveria, sektoripublik, ushtriaekosoves

Join Our Free Newsletter

Ofertat Puneve cdo jave ne emailin tuaj!