fbpx
Job Title

LABORANT – 2 POZITA

 • Position:
 • Salary:
 • Location:
 • Job ID: 01468
 • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

Ne baze te nenit 8 te Ligjit te Punes Nr. 03/L-212, nenit 67 dhe 68 paragrafi 1 dhe 6 te Ligjit per
Zyrtaret Publike Nr. 06/L-114, nenit 4 dhe 5 te Udhezimit Administrativ Nr. 07/2017 per
Rregullimin e Procedurave te Konkursit ne Sektorin Publik, nenit 165 dhe 219 te Statutit te
Universitetit dhe kerkeses per lejimin e shpalljes se konkursit nr. 088 dt. 18.01.2021, Universiteti
“Isa Boletini” ne Mitrovice (UIBM) shpall,

KONKURS

Per plotesimin e vendit te punes

 1. Fakulteti i Inxhinierise Mekanike dhe Kompjuterike

Titulli i pozites: Laborant
Numri i pozitave: Dy (2)

– Grada: UNI-29

Raporton te: Dekani dhe Sekretari i Fakultetit.

Kualifikimet, pervoja, shkathtesite dhe aftesite

 • Diplome universitare ose master i fiishes se Makinerise ose Ixhinierise Ekonomike dhe dy (2) vite pervoje
  pune;
 • Njohuri te thelle ne fushen profesionale specifike te fituar permes arsimimit universitar dhe trajnimeve
  perkatese;
 • Njohuri te praktikumeve te ushtrimeve nga fushat teknike dhe te lendeve te perdorimit te makinave me
  prerje, makinave me dirigjim numerik, saldim, perpunim termik dhe teknika matese;
 • Shkathtesi ne komunikim, planifikim te punes;
 • Shkathtesi kompjuterike ne aplikacione te programeve (Word, Excel, Power Point, Access);

Detyrat – pergjegjesite

 1. I kryen pergatitjet dhe operacionet perfundimtare teknike lidhur me mbajtjen e ushtrimeve ne baze te
  praktikumit perkates teknik dhe te lendeve te perdorimit te makinave me prerje, makinave me dirigjim
  numerik, saldim, perpunim termik dhe teknika matese;
 2. I pergatit operacionet perfundimtare teknike lidhur me ushtrimet ne praktikumet sipas fushave te ndryshme
  teknike;
 3. I pergatit operacionet perfundimtare teknike lidhur me mbajtjen e ushtrimeve ne praktikumet ne fushat
  perkatese;
 4. I kryen te gjitha punet lidhur me mbajtjen e nje eksperimenti dhe i organizon te gjitha punet lidhur me
  mbajtjen e tij ne fusha te ndryshme teknike;
 5. Kujdeset per mirembajtjen e mjeteve te punes dhe organizimin e ndreqjeve te mjeteve te demtuara gjate
  praktikumit;
 6. Ben percjelljen e literatures teknike lidhur me perpunimin e teknikes se punes ne praktikumin e studenteve;
 7. I pergatit punet perfundimtare teknike lidhur me mbajtjen e nje provimi praktik nga praktikumi laboratorik
  ne fushat teknike dhe kujdeset per mirembajtjen e makinave dhe te aparateve me pjese rezerve;
 8. Kryen 9do detyre tjeter ne fushen profesionale dhe specifike te cilat mund te kerkohen ne menyre te
  arsyeshme kohe pas kohe.

 

Afati dhe menyra e aplikimit:

Data e njoftimit ne web faqen; konkursi.rks-gov.net eshte prej dt. 09.02.2021 deri me dt. 10.03.2021,
ndersa data e aplikimit eshte nga data 11.03.2021 deri me 25.03.2021.

Shkarkimi i aplikacioneve behet ne web faqen e Universitetit www.umib.net. ndersa paraqitja e
dokumentacioneve behet ne Zyren e Personelit ne ndertesen e Rektoratit te Universitetit “Isa
Boletini” ne Mitrovice.

Aplikacionit duhet bashkangjitur edhe keto dokumente:

 • Nje leter motivuese
 • CV-ne
 • Kopja e Diplomes e noterizuar-Nostrifikimin, nese shkollimi eshte kryer jashte Kosoves
 • Kopja e leternjoftimit
 • Deshmite mbi pervojen e punes
 • Certifikata se nuk jeni nen hetime, jo me e vjeter se gjashte (6) muaj,
 • Dokumente tjera relevante per poziten e punes qe aplikoni
  Kushtet e pjesemarrjes ne rekrutim

Konkursi eshte i barabarte per te gjithe kandidatet e synuar, pa asnje lloj diskriminimi ashtu si?
parashikohet me Legjislacionin ne fuqi.

Perzgjedhja e kandidateve per poziten e lire te punes do te kryhet nepermjet nje procesi perzgjedhes
profesional, transparent dhe te drejte, bazuar ne vleresimin e njohurive, aftesive dhe cilesive
profesionale te kandidateve, qe perfshin nje testim me shkrim dhe me goje.

Vleresimi maksimal per testin me shkrim eshte 100 pike.

Kandidatet qe arrijne se paku 50% te pikeve nga testimi me shkrim, ftohen ne interviste me goje. Ne
intervisten me goje, kandidatet mund te vleresohen ne maksimum deri ne 100 pike.

Kandidati qe eshte vleresuar me me se shumti pike dhe qe ka marre te pakten 60% apo me shume te
pikeve totale te vleresimit, konsiderohet kandidat fitues.

Aplikacionet e dorezuara pas afatit te parapare nuk pranohen dhe aplikacionet e mangeta refuzohen.
Vetem kandidatet e perzgjedhur ne listen e shkurter do te kontaktohen.

Konkursin mund ta gjeni te publikuar ne faqen e internetit ne kete adrese: www.umib.net.

 

Tags: arsim, GJEJPUNE, NJOFTIM, PUNE, qeveria, sektoripublik

Join Our Free Newsletter

Ofertat Puneve cdo jave ne emailin tuaj!