fbpx
Job Title

Fotograf

 • Position:
 • Salary:
 • Location:
 • Job ID: 01498
 • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

Njesia per Menaxhimin e Burimeve Njerezore

Dt.02/02/2021

Ne mbeshtetje te nenit 67 dhe 68 te Ligjit NR.06/L-114 per Zyrtaret Publik, si dhe nenit 8 te
Ligjit nr.03/L-212 , Komuna e Drenasit shpall:

KONKURS

Institucioni: Komuna e Drenasit;

Drejtoria: Drejtoria e Administrates se Pergjithshme;
Titulli i vendit te punes: . Fotograf;
Numri i Pozitave: Nje (1);
Lloji i Pozites: Nepunes i Sherbimit Publik:
Titulli i Mbikeqyresit: Udheheqesit te Sektorit;
Grada/Koeficienti: 5;
Oret e punes: 40 ore ne jave;
Periudha e Kontrates: Ne kohe te pacaktuar;
Kohezgjatja e punes provuese: Nje (1) vit;

Pershkrimi i shkurter i detyrave dhe pergjegjesive

 • Te jete ne gjendje te siguroj fotografi profesionale ne aktivitet protokollare dhe atyre ne teren.
  te beje montazh. video dhe te siguroj material te mjaftueshem dhe te nevojshem per zhvillimin
  e PR-it ne Zwen e Komunikimit me Publikun:
 • Propozon procesin e marrjes se fotografive dhe videove qe nga fillimi deri ne perfundim te
  puneve. eventeve dhe ?do aktivitet tjeter qe caktohet nga Zyra e Kryetarit. Drejtor te
  Drejtorive dhe Zyra per Komunikim me Publikun:
 • Raporton per punet e kryera ne Zyren per Komunikim me Publikun:
 • Te jete fleksibil dhe i gatshem per pune ekipore edhe per aktivitet jashte orarit zyrtar te punes:
 • Dizajnimin e broshurave. fletuslikave dhe materialeve promo\oiese per PR-e;
 • Dizajnimin dhe krijimin e permbajtjeve te fotografive dhe videove per rrjetet sociale dhe media:
 • Mban evidence per te gjitha punet te cilat realizohen nga Zyra e Kryetarit. Drejtorite dhe Zyra
  per Komunikim me Publikun dhe i dorezon per arkivim:
 • Te rishikoj fotografite dhe videot me te mira dhe te propozoj per publikim si dhe aftesi te perdor
  pajisje te ndry’shme fotografike me softvver perkates.

Kualifikimi profesional, aftesite:

 • Shkolla e mesme profesionale ;
 • Te kete aftesi kompjuterike te programeve Microsoft Office si dhe ne programet per editim
  te fotove dhe videove, ne veganti ne programet ADOBE COLLECTION
 • Te kete se paku nje (1) vjet pervoje pune profesionale:
 • Te kete njohuri per pajisjet/aparatet fotografike (kamerat dhe lentet);
 • Aftesi te mira komunikuese dhe orsanizative:
 • Certifikime tjera gjate karrieres profesionale:
 • Te kete njohuri rreth punes dhe mirembajtjes se rrjeteve sociale;

Dokumentet e nevojshme:

 • Ekstrakti i lindje (kopje);
 • Diploma e Shkolles se mesme ;
 • Deshmine per Pervojen e Punes:
 • Letemjoftimi (kopje):
 • Certifikaten se nuk eshte nen hetime (orgjinal);

Konkursi mbetet i hapur 8 dite, prej dates 08.02.2021 deri me daten 10.03.2021- 17.03.2021

Te gjithe kandidatet e interesuar, aplikacionet mund ti marrin ne fonne fizike ne Qendren per
Sherbim me Qytetare. apo ti shkarkojne nga web faqja zwtare e Komunes se Drenasit
.https://kk.rks-gov.net/gllogoc/ dhe portali shteteror https://konkursi.rks-gov.net/ dhe te plotesuara
ti dorezojne ne Qendren per Sherbim me Qytetare ne Komunen e Drenasit ne sportelin 10-12, kati
i pare.

Vetem kandidatet te cilet i plotesojne kriteret dhe hyjne ne listen e ngushte do te ftohen ne
inter\7iste. Diploma duhet te jete e noterizuar, ne te kunderten komisioni gjate selektimit te
aplikacione\’e. do te refuzoj (?do aplikacion te kandidateve te diet nuk e kane plotesuar kete kusht
te konkursit.

Mir ‘epriten aplikacionet prej meshkujve dhe femrave te te gjitha komuniteteve te Republikes se
Kosoves.

Aplikacionet e dorezuara pas afatit te parapare nuk pranohen dhe aplikacionet e mangeta refuzohen.

 

Tags: DRENAS, GJEJPUNE, GLLOGOC, KOMUNADRENAS, KOMUNAGLLOGOC, NJOFTIM, PUNE, qeveria, sektoripublik

Join Our Free Newsletter

Ofertat Puneve cdo jave ne emailin tuaj!