fbpx
Job Title

Drejtor në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët (SHFMU)

 • Position:
 • Salary:
 • Location:
 • Job ID: 01487
 • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

Në bazë të Ligjit për Zyrtarët Publik Nr. 06/L-114, Kapitullit V nenit 67 dhe 68, si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ Nr. 15/2019, për procedurat dhe kriteret e zgjedhjes të drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të institucioneve edukativo – arsimore dhe aftësuese, Drejtoria Komunale e Arsimit në Pejë, shpall:

 

KONKURS

PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS

 1. I. Titulli i vendit të punës; Drejtor në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët (SHFMU)
 2. SHFMU ‘Rilindja’ Trestenik.

Institucioni: Komuna e Pejës

Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit

Lloji i pozitës: Jo karrierës

Numri i pozitave: Një (një) pozitë

Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Arsimit

Grada/Koeficienti: – 7.8

Orët e punës: 40 orë

Kohëzgjatja e emërimit: 4 (katër) vite

Qëllimi i vendit të punës:

Menaxhimi, organizimi dhe mbikëqyrja e procesit arsimor në institucionin edukativo-arsimor.

Detyrat Kryesore:

 • Zbatimi i ligjshmërisë në fushën e arsimit;
 • Zhvillimin e një plani afatgjatë për aktivitetin e drejtorisë;
 • Përgatitjen e planit vjetor, planit zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor dhe raportet vjetore,
 • Aftësimin e personelit në Institucion,
 • Planifikimin dhe shfrytëzimin racional të buxhetit,
 • Detyrat e caktuara për zgjedhjen, vlerësimin, disiplinën dhe çështjet e tjera që kanë të bëjnë me mësimdhënësit dhe punëtorët tjerë të arsimit,
 • Përdorimin efikas dhe efektiv të sistemit të informimit për menaxhimin e arsimit dhe respektimin e kodeve të ndërlikuara të praktikës,
 • Caktimin e masave disiplinore ndaj nxënësve,
 • Planifikimin, udhëheqjen dhe koordinimin e të gjitha aktiviteteve në institucion,
 • Çështjet e tjera që rregullohen përmes këtij ligji dhe obligimet që dalin nga rregullorja e komunës për arsim.

 

Kushtet dhe shkathtësitë e kërkuara:

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës,
 • Të kenë të kryer arsimin universitar të nivelit,
 • Master për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsimi (kualifikimin prej 330 ECTS, së paku 5 vite të shkollimit universitar),

2.Master arsimor (kualifikimi prej 300 ECTS, së paku 4 vite shkollim universitar),

3.Katërvjeçar (kualifikim prej 240 ECTS, së paku 4 vite të shkollimit universitar)

4.Bachelor katërvjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS, së paku 4 vite të shkollimit universitar),

Të ketë licencës të rregullt të mësimdhënësit sipas udhëzimit për licencim të mësimdhënësve,

 • Të ketë të përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsimi të aprovuar nga MASHT, sipas rekomandimit KSHL,
 • Të ketë përvojë pune në procesin edukative – arsimore sipas udhëzimeve të përcaktuara në katalogun e punës,

1.Pesë (5) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për arsimin e mesëm të lartë,

2.Katër (4) vite përvojë pune  në procesin edukativo-arsimor për kandidatët në nivele tjera,

 1. Tri (3) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për drejtor.

 

Dokumentet e nevojshme që kërkohen:

 1. Certifikata e lindjes,
 2. Diploma e fakultetit të kryer për nivelin përkatës,
 3. Dëshmi mbi përvojën e punës,
 4. Portofolin profesional ,
 5. Letër referencë nga një institucion publik kredibile ( si Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, DKA, Këshilli Drejtues i Shkollës, punëdhënësi paraprak, Institucionet e Arsimit të lartë),
 6. Letrat e referencës duhet të ketë përmbajtje dëshmuese për punën dhe angazhimet paraprake,
 7. Planin zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor dhe aftësues për të cilin ka konkurruar (së paku 10 faqe tekst me hapësirë 1.5, fonti i shkronjave 12, Arial) sipas udhëzimeve të MASHT-it,
 8. Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion shëndetësor i licencuar më të cilin dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore,
 9. Dëshmi që nuk është nën hetime,
 10. Kopja e letërnjoftimit.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 26.02.2021 deri më datë 12.03.2020

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet t’i marrin aplikacionet dhe të plotësuara të dorëzohen pranë Qendrës për Shërbim me Qytetar në Komunën e Pejës.

Dokumentacioni i kandidatëve të cilët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do të shqyrtohet, ndërsa në intervistë do të ftohën vetëm kandidatët nga lista e ngushtë.

Të gjithë kandidatët që kanë mbaruar studimet jashtë Shtetit të Republikës së Kosovës si dhe nëpër kolegjet private brenda Republikës së Kosovës, e që konkurrojnë për këto pozita, duhen që diplomat e tyre (gradat universitare të fituara) të jenë të njohura nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në pajtim me Udhëzimin Administrativ, Nr. 12/2018 të datës 10.09.2018, në të kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kushte të konkursit.

 

Rezultatet shpallën në linkun: https://konkursi-rks-gov.net

Nr.pr.01-111/01-0008596/21                                                             Drejtori i Arsimit

Datë 27.01.2021                                                                     ____________________________

Besim Avdimetaj

 

Tags: arsim, GJEJPUNE, komunapeje, NJOFTIM, peja, PUNE, qeveria, sektoripublik

Join Our Free Newsletter

Ofertat Puneve cdo jave ne emailin tuaj!