fbpx
Job Title

Drejtor/esh ne Institucionin Parashkollor (IP)

 • Position:
 • Salary:
 • Location:
 • Job ID: 01267
 • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

19.01.2021

Ne baze te Ligjit per Zyrtaret Publike Nr.06/L-114, Kapitulli V neni 67 dhe 68 ,Ligjit te Punes Nr.03/L-
212 nenit 8,Ligjit per Arsimin ne Komunat e Republikes se Kosoves Nr.03/L-068 nenit 5, Ligjit per
Arsim Parauniversitar Nr.04/L-032nenit 20 dhe 35 , Udhezimit Administrativ nr.151/2020 Per Detyrat
dhe Pergjegjesit e Drejtorit dhe te Zevendesdrejtorit te Institucionit Publik Edukativo-Arsimor dhe
Aftesues Parauniversitar ne Republiken e Kosoves, Proceduart e Zgjedhjes dhe Emerimit, Perfundimit
te Kontratees dhe Emertimit te Perkohshem, Drejtoria per Arsimit, Kulture,Rini dhe Sport ne komunen
eHanitte Elezit shpalle:

KONKURS

PER PLOTESIMIN E VENDIT TE LIRE TE PUNES

I.Titulli i vendit te punes:Drejtor/esh ne Institucionin Parashkollor (IP)
Institucioni: Komuna Hani Elezit

Departamenti/Drejtoria: Drejtoria per Arsim, Kulture, Rini dhe Sport
Lloji I pozites: Jo karrieres
Numri I Pozitave: nje (1)

Titulli I mbikeqyresit: Drejtori i Arsimit
Grada/Koeficienti: A-7.8
Oret e punes: 40

Kohezgjatja e emerimit: 4 vite, (me mundesi vazhdimi)

Qellimi I vendit te punes:

Menaxhimi, organizimi dhe mbikeqyrja e procesit arsimor ne institucionin edukativo arsimor.

Detvrat Krvesore;

Pergjegjesi ekzekutive ne menaxhimin dhe administrimin e pergjithshem te
institucionit;

Pergatitjen e planit vjetor, planit zhvillimor te institucionit edukativo-arsimor dhe
raportet vjetore te punes;

Perdorimin efikas dhe efektiv te sistemit per menaxhimin e informatave ne arsim dhe
respektimin e kodeve te ketij sistemi, procedurave te sigurimit dhe afateve te
percaktuar per perditesimin e te dhenave te nevojshme gjate vitit shkollore;

Detyrat e caktuara per zgjedhjen e mesimdhenesve, vlersimin, disiplinen ne
instuticionin edukativo-arsimor dhe qeshtjet tjera qe kane te bejne me mesimdhenesit
dhe puntoret tjere te arsimit;

Mbeshtetjen dhe mbikeqyrjen e zbatmit te kurrikules;

Mbeshtetjen dhe mbikqyrjen e punes se aktiveve dhe bashkepuntorve profesional te
institucionit edukativo-arsimor, si dhe mekanizmave tjere, te institucionit arsimor qe
kane rol ne vlersimin e perfermances se instuticionit dhe menagjimin e diesis se punes
se institucionit;

 • Bashkepunon me Keshillin Drejtues te institucionit edukativo-arsimor(KDSH), Keshillin
  e Prinderve,Keshillin e Arsimtarve, Keshillin e Nxenesve dhe komunitetin e institucionit
  edukativo-arsimor;
 • Raporton se paku dy here ne vite para KDSH-se;
 • Siguron ambient te sigurte dhe perkrahes per femijet/nxenesit ne instutucionin
  edukativo-arsimor, duke perfshire edhe caktimin dhe aplikimin e masave disiplinore
  ndaj nxenesve, sipas legjislacionit ne fuqi;
 • Ruajtjen e dokumenteve dhe te dhenave, siq parashihet nga komuna apo Ministria e
  Arsimit dhe Shkences (MASH);
 • £eshtjet e tjera qe rregullohen permes ligjit per arsmin parauniversitar,akteve
  nenligjore te miratuara nga MASH dhe obligimet qe dalin nga rregulllorja e komunes per
  arsim;

Kushtet e pjesmarrjes ne rekrutim:

Te jete shtetas i Republikes se Kosoves;

Te kene te kryer arsimin universitar, nivelet e kualifikimit qe i plotesojne kushtet sipas normativit
profesional per arsim te pergjithem dhe normativit per arsim profesional ne fuqi:

-Master per udheheqje, administrim ose menaxhim ne arsim,(kualifikimin prej 300 ECTS se paku 5
vite te shkollimit universitar);

-Master arsimor(kualifikimi prej 300 ECTS 5 vite te shkollimit universitar);
-Katervjeqarfkualifikimi prej 240 ECTS/4 vite te shkollimit universitar);

-Bachelor katervjefar (kualifikimi prej 240 ECTS/ 4 vite te shkollimit universitar);

Te kene licence te rregullt te mesimdhenesit sipas udhezimit per licencim te mesimdhenesve;

Te kete te perfunduar me sukses nje program kualifikimi profesional per udheheqje, administrim
ose menaxhim ne arsim, te bazuar ne standardet e praktikes profesionale per drejtor te shkollave
ne Kosoves,te aprovuar nga MASH, sipas rekomandimitte KSHLM;

Te kete pervoje pune ne procesin edukativo-arsimor sipas udhezimeve te percaktuara ne katalogun
e punes;

Kater (4) vite pervoje pune ne procesin edukativo-arsimor;

Dokumentet e nevojshme:

S Diplomen e fakultetit te kryer per nivelin perkates te kualifikimit (kopje te vertetuara);

S Certifikaten per kryerjen me sukses te programit te trajnimit per udheheqje,administrim
ose menagjim ne arsim,te bazuar ne standarde e praktikes profesionale per drejtor te
shkollave ne Kosove;

Kandidati/ja qe ka perfunduar programin universitar Master per udheheqje,administrim
ose menaxhim ne arsim,ne mungese te certifikates se trajnimit per udheheqje ne
arsim,ofron deshmine e diplomes Master ne kete fushe te studimeeve;

Kopjen e dokumentit te identitetit (ID);

Certifikaten shendetesore te leshuar ne gjashte muajt e fundit nga nje institucion i
licencuar shendetesor me te cilen deshmohet gjendja e tij/saj shendetesore;

Deshmine se nuk eshte nen hetime;

Deshmine per pervojen e punes ne procesin edukativo-arsimor;

Deklaraten ne betim qe verteton se ne tri vitet e fundit kandidati/ja nuk ka qene ne asnje
funksion udheheqes ne strukturat e partive politike;

Portfolio profesionale duhet te permbaje;

Biografine e shkurter;

2. Konceptin e Planit Zhvillimor te institucionit edukativo-arsimor, bazuar ne pesefushate
cilesise se performances se shkolles (5- 10 faqe). Koncepti duhet te kete 5-10 faqe
tekst(minimum nje faqe per nje fushe te diesis) me hapesire 1.5, fonti i shkronjave 12,
Arial).Koncepti i PZH eshte pjese perberse e intervistes qe realizohet nga komisioni
pezgjedhes;

 1. Certifikata qe deshmojne perfundimin e programeve te zhvillimit profesional ne fushen e
  administrimit, menagjimit dhe udheheqjes, si dhe deshmite e tjera qe elaborojne
  perfundimin dhe realizimin e pjeseve te programit dhe demonstrojn shkathtesite e fituara;
 2. Certifikatat qe deshmojne perfundimin e suksesshem te programeve te zhvillimit
  profesional te mesimdhenesve si deshmi tjera rreth realizimit te atyre programeve;
 3. Leter motivuese per poziten qe aplikon;
 4. Deshmi per aktivitete tjera ne proceset e zhvillimit te arsimit (zhvillimi i kurrikulave,
  udheheqja e programeve te zhvillimit profesional,pjesmarrja dhe kontributi ne konferenca etj.)
 1. Deshmi nga pervoja parprake ne menagjim (shembuj te projektve, shembuj te shkrimeve
  nga fusha e mengjimit,shembuj te plane per zhvillimin e institucionit edukativo-arsimor qe
  jane zhvilluar dhe /apo impementuar me udheheqjen apo kontributin tuaj konkret);
 2. Deshmi nga pervoja paraprake ne mesimdhenje (shembuj te planeve te mesimit, shembuj
  te projektve, kopje te punimeve, mirenjohje ejt);
 3. Leter reference me permbajtje deshmuese per punen dhe angazhimet paraprake nga nje
  institucion publik – kredibil drejteperdrejt e lidhur me punen e kandidatit dhe per
  konkursin perkates (si Ministria e Arsimit Shkences dhe Teknologjise, DKA, Keshilli
  Drejtues i Instuticionit Edukativ-Arsimor, punedhenesi paraprak, Institucionet e Arsimit te
  larte dhe individe me te cilet ka punuar ngushte ne programe dhe projekte te ndryshme per
  arsim).

Afati dhe menyra e aplikimit:

Konkursi rnbetet i hapur 15 dite nga data 18.02.2021 deri 04.03.2021 (16:00).

Te gjithe kandidatet e interesuar aplikacionin e punesimit e marrin prane Qendres per Sherbime
me Qytetare ne Han te Elezit kati 1 (pare) dhe te plotesuar e dorezojne ne te njejtin vend.
Dokumentacioni I kandidateve te cilet nuk I plotesojne kushtet e konkursit nuk do teshqyrtohet,
ndersa ne interviste do te ftohen vetem kandidatet nga lista e ngushte.

Te gjithe kandidatet te cilet kane mbaruar studimet jashte Shtetit te Republikes se Kosoves si dhe
ne per kolegjet private Brenda Republikes se Kosoves, e qe konkurrojne per keto pozita, duhen qe
diplomat e tyre (gradat universitare te fituara) te jene te njohura nga Ministria e Arsimit, Shkences
dhe Teknologjise ne pajtim me udhezimin administrativ, nr.12/2018 te dates 10.09.2018, ne te
kunderten komisioni gjate selektimit te aplikacioneve, do te refuzoj ^do aplikacion te kandidateve
te cilet nuk e kane plotesuar kete kusht te konkursit.

Konkursi dhe rezultatet shpallne ne linkun: https://konkursi.rks-gov.net/ dhe ne tabelen e
shpalljeve.

Tags:

Join Our Free Newsletter

Ofertat Puneve cdo jave ne emailin tuaj!