fbpx
Job Title

Mesimdhenes/e te gjuhes gjermane

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Job ID: 01491
  • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

Njesia per Menaxhimin e Burimeve Njerezore

Nr. 01-111/01-3305                                                          Date: 10.02.2021

Gjakove

Ne baze te nenit 67 dhe 68, te Ligjit per Zyrtaret Publike Nr.06/L-114, nenit 5 pike c te
mbi Arsimin ne Komunat e Republikes se Kosoves Nr.03/L-068, nenit 37 paragrafi 2 i Ligjit
per Arsimin Parauniversitar ne Republiken e Kosoves Nr.04/L-032, Udhezimit Administrativ
10/2018 Per Normativin mbi Kuadrin Profesional te Arsimit te Pergjithshem, si dhe nenit 2
paragrafi 2 te Statutit te Komunes, Komuna e Gjakoves shpall:

KONKURS

Per plotesimin e vendeve te lira te punes

Titulli i vendit te punes: Mesimdhenes/e per lenden e gjuhes gjermane

Nr Institucioni Pozita Vend i lire/Zevendesim
1. Shkolla “Pjeter Muqaj” ne Guske Nje (1) mesimdhenes/e per lenden e
gjuhes gjermane (4) ore mesimi ne jave
Vend i lire
Shkolla “Ardhmeria” ne Ramoc Nje (1) mesimdhenes/e per lenden e
gjuhes gjermane (4) ore mesimi ne jave
Nje (1) mesimdhenes/e per lenden e Gjithsej 12 ore
Shkolla “Dy Deshmoret” ne
Sheremet
gjuhes gjermane (4) ore mesimi ne jave
2. Shkolla “Ukshin Miftari” ne Skivjan Nje (1) mesimdhenes/e per lenden e gjuhes gjermane (4) ore mesimi ne jave Vend i lire
Shkolla “Selman Riza” ne Gjakove Nje (1) mesimdhenes/e per lenden e
gjuhes gjermane (12) ore mesimi ne jave
Gjithsej 16 ore

Kushtet e pergjithshme dhe te veganta per pranimin e zyrtareve publike

  • Te jete shtetas i Republikes se Kosoves;

Te kete zotesi te plote per te vepruar;

  • Te zoteroje njeren nga gjuhet zyrtare, ne pajtim me Ligjin per Gjuhet;

Te jete i afte ne pikepamje shendetesore per te kryer detyren perkatese;

Te mos jete i denuar me vendim te formes se prere per kryerjen e nje vepre penale me
dashje;

Te mos kete ne fuqi nje mase disiplinore per largim nga nje pozite e zyrtarit publik.

Detyrat dhe pergjegjesite per Mesimdhenes/e

Te realizoj planprogramin mesimor per vendin e punes , ne harmoni me
legjislacionin ne fuqi, qe te rregulloje fushat perkatese per vendin e tij/saj te punes;
Te zbatoj detyrat e punes duke siguruar cilesine dhe kompetencen profesionale ne
procesin e mesimdhenies;

Te pergatit me rregull planin mesimor, ne perputhje me Kurrikulen Berthame;

Te zbatoje metodologjite e reja te mesimdhenies dhe vleresimit ne perputhje me
Udhezimet Kurikulare;

Te mbaje ditarin personal te vleresimit te nxenesve;

Te marre pjese aktive ne organizimet jashte mesimore me nxenes, si dhe
Detyrat tjera qe jane te percaktuar me legjislacionin ne fuqi.

Kushtet dhe Kualifikimi:

Ne baze te Udhezimit Administrativ Nr.10/2018 Per Normativin Mbi Kuadrin Profesional te
Arsimit te Pergjithshem, per mesimdhenes te gjuhes gjermane kerkohet:

Niveli master arsimor – Fakulteti i Edukimit (300ECTS);

Sistemi katervj egar;

Bagelor (katervj egar 240 ECTS)

Dokumentet e nevojshme:

Formulari i aplikimit i plotesuar;

Rezymeja Personale (CV);

Dokumenti personal (leternjoftim ose pasaporte) i fotokopjuar;

Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), certifikatat ne vend te diplomes duhet te jene
te noterizuara tek noteri dhe jo me te vjetra se gjashte muaj. Cldo certifikate e diplomes
me e vjeter se gjashte muaj nga data e diplomimit nuk do te merret parasysh;

Personat qe kane diplomuar jashte Kosoves duhet te kene te nostrifikuara diplomat nga
MASHT;

Certifikaten nga Gjykata se nuk eshte nen hetime (origjinali);

Deshmi te pervojes ne institucione arsimore (nese ka).

Dokumentet duhet te jene ne kopje dhe ato nuk kthehen, ndersa origjinalet do te kerkohen me
rastin e intervistimit.

Si informata te sakta dhe te verteta do te konsiderohen vetem ato informata, te cilat jane te
deshmuara me dokumente (jo ato qe jane vetem te deklaruara pa deshmi).

Afati dhe menyra e aplikimit:

30 dite nga dita e publikimit te konkursit mbetet vetem njoftim, ndersa konkursi mbetet
i hapur 15 dite, aplikacionet dorezohen nga data 12.03.2021 deri 26.03.2021(15:00).

Paraqitja e kerkesave:

Aplikacionet merren ne Qendren e Informimit, kati perdhese ne ndertesen e administrates se
Komunes se Gjakoves si dhe mund te shkarkohet nga ueb-faqja zyrtare e Komunes se
Gjakoves, dhe i plotesuar dorezohet personalisht ne Zyren e Pranimit apo te dergohen me poste
ne kete adrese: Komuna e Gjakoves, Rr. “UQK” nr. 53, 50000 Gjakove.

Rezultatet shpallen ne linkun: https://konkursi.rks-gov.net/ dhe https:/ /kk.rks-
gov.net/gjakove/category/konkurset-njoftimet/

-Kerkesat e derguara pas dates sefundit dhe kerkesat e pakompletuara nuk do te pranohen.

Tags:

Join Our Free Newsletter

Ofertat Puneve cdo jave ne emailin tuaj!