fbpx
Job Title

4 zëvendësdrejtorë shkollash

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Job ID: 01493
  • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

Nё bazë tё Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, Kapitulli V neni 67 dhe 68, si dhe nё bazë tё Udhëzimit Administrativ nr.15/2019, për procedurat dhe kriteret e zgjedhjes së drejtorit dhe të zëvendësdrejtorit tё institucioneve edukativo-arsimore dhe aftësuese, Drejtoria  Komunale e Arsimit nё Pejë, shpall :

 

K O N K U R S

PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE  TË LIRA  TË  PUNËS

  1. Titulli i vendit të punës: Zëvendësdrejtor në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët (SHFMU)
  2. SHFMU “Xhemajl Kada” – Pejë,
  3. SHFMU “Lidhja e Prizerenit” – Pejë
  4. SHFMU “Asdreni” – Pejë

Institucioni: Komuna e Pejës

Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit Lloji i pozitës: Jo karrierës

Numri i Pozitave: Tre (3) pozita

Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Arsimit Grada/Koeficienti: Koeficienti – 7.2
Orët e punës: 40

Kohëzgjatja e emërimit: 4 vite

 

Qëllimi i vendit të punës:

Menaxhimi, organizimi dhe mbikëqyrja e procesit arsimor në institucionin edukativo arsimor.

Detyrat Kryesore:

–   Zbatimi i ligjshmërisë në fushën e arsimit

–   Zhvillimin e një plani afatmesëm dhe afatgjatë për aktivitetin e drejtorisë;

–   Përgatitjen e planit vjetor, planit zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor dhe raportet  vjetore të punës

–   Aftësimin e personelit në Institucion;

–   Planifikimin dhe shfrytëzimin racional te buxhetit;

–   Detyrat e caktuara për zgjedhjen, vlerësimin, disiplinën dhe çështjet e tjera që kanë të    bëjnë me mësimdhënësit dhe punëtorët e tjerë të arsimit;

–   Përdorimin efikas dhe efektiv të sistemit të informatave për menaxhimin e arsimit dhe respektimin e kodeve të ndërlikuara të praktikës;

–   Caktimin e masave disiplinore ndaj nxënësve;

 

– Planifikimin, udhëheqjen dhe koordinimin të gjitha aktiviteteve në Institucion;

– Çështjet e tjera që rregullohen përmes këtij ligji dhe obligimet që dalin nga rregullorja e komunës për arsim

Kushtet:

– Tё jenë shtetas të Republikës sё Kosovës,

– Tё kenë tё kryer arsimin universitar të nivelit;

1.Master për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim(kualifikimi prej 330 ECTS, së paku 5 vite të shkollimit universitar)

2.Master arsimor ( kualifikimi prej 300 ECTS, së paku 5 vite të shkollimit universitar)

3.Katërvjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS, së paku 4 vite të shkollimit universitar)

4.Bachelor katërvjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS, së paku 4 vite të shkollimit universitar)

-Të kenë licencë të rregullt të mësimdhënësit sipas udhëzimit për licencim të mësimdhënësve ,

-Të kenë të përfunduar  me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për

udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim të aprovuar nga MASHT sipas rekomandimit
KSHL

-Të ketë përvojë pune në procesin edukative – arsimore sipas udhëzimeve të përcaktuara në     katalogun e punës:

1.Pesë (5) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për arsimin e mesëm
të lartë:

2.Katër (4) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët në niveleve tjera:

  1. Tri (3) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për zëvendësdrejtor.

 

Dokumentet e nevojshme:

–  Certifikata e lindjes;

–  Diploma e fakultetit tё kryer për nivelin përkatës;

–  Dëshminë për përvojën e punës;

–  Portofolin profesionale;

–  Letër referencë nga një institucion publik – kredibil (si Ministria e Arsimit Shkencës dhe

Teknologjisë, DKA, Këshilli Drejtues i Shkollës, punëdhënësi paraprak, Institucionet e     Arsimit të lartë).

–  Letrat e referencës duhet të kenë përmbajtje dëshmuese për punën dhe angazhimet paraprake;
–  Planin zhvillimor të institucionit edukativo arsimore dhe aftësuese për të cilin ka konkurruar (së paku 10 faqe tekst me hapësirë 1.5, fonti i shkronjave 12: Arial) sipas udhëzimeve të MASHT-it;

–  Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion  shëndetësor i licencuar  me të cilën

dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore;

–  Dëshminë se nuk është nën hetime;

–  Kopja e letërnjoftimit.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 26.02.2021 deri 12.03.2021 (16:00).

 

Tё gjithë kandidatët e interesuar duhet t’i marrin aplikacionet dhe tё plotësuara tё dorëzohen pranë Qendrën për Shërbim me Qytetarë nё Pejë.

Dokumentacioni i kandidatëve tё cilët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do tё shqyrtohet, ndërsa në intervistë do të ftohen  vetëm kandidatët nga lista e ngushtë.

Të gjithë kandidatët të cilët  kanë mbaruar studimet jashtë Shtetit të Republikës së Kosovës  si dhe nëpër kolegjet private brenda Republikës së Kosovës, e që konkurrojnë për këto  pozita, duhen që diplomat e tyre (gradat universitare të fituara) të jenë të njohura nga  Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në pajtim me udhëzimin administrativ, nr.12/2018 të datës 10.09.2018, në të kundërtën komisioni gjatë

 

selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit.

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

Tags: arsim, GJEJPUNE, komunapeje, NJOFTIM, peja, PUNE, qeveria, sektoripublik

Join Our Free Newsletter

Ofertat Puneve cdo jave ne emailin tuaj!