fbpx
Job Title

4 mjek te pergjithshem

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Job ID: 01422
  • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

Njesia per Menaxhimin e Burimeve Njerezore
Nr.01-111/01-2728 Date: 02.02.2021
Gjakove
Ne baze te nenit 67 dhe 68 te Ligjit per Zyrtaret Publike Nr.06/L-114, si dhe nenit 2 paragrafi 2 te
Statutit te Komunes, Komuna e Gjakoves shpall:

KONKURS PER PLOTESIMIN E VENDEVE TE PUNES

Titulli i vendit te punes: Mjek/e i/e Pergjithshem/e
Mjek/e i/e Pergjithshem/e ne QMF-Cermijan;
Mjek/e i/e Pergjithshem/e ne QMF-Ponoshec;
Mjek/e i/e Pergjithshem/e ne QMF- Rugove (2 vende).

Kushtet e pergjithshme dhe te vecanta per pranimin e zyrtareve publike
Te jete shtetas i Republikes se Kosoves;
Te kete zotesi te plote per te vepruar;
Te zoteroje njeren nga gjuhet zyrtare, ne pajtim me Ligjin per Gjuhet;
Te jete i afte ne pikepamje shendetesore per te kryer detyren perkatese;
Te mos jete i denuar me vendim te formes se prere per kryerjen e nje vepre penale me dashje;
Te mos kete ne fuqi nje mase disiplinore per largim nga nje pozite e zyrtarit publik, te pushuar
sipas ligji.
Ofron sherbime me standard te larte bazuar ne mjekesine e bazuar ne deshmi;
Ofron sherbime gjitheperfshirese per individin/pacientin dhe familjen ne te gjitha
episodet e jetes nen mbikeqyrje te Mjekut Familjar;
Harton dhe zhvillon planin e trajtimit te semundjes dhe trajton pacientin si figure
qendrore nen mbikeqyrje te Mjekut Familjar;
Percakton diagnoze diferenciale dhe diagnozen e punes ne perputhje me
simtopatologjine;
Percjellja sistematike e rritjes dhe zhvillimit te femijeve dhe adoleshenteve;
Kujdesi per personat e moshuar ne nevoje;
Ofron kujdes per rastet urgjente dhe i referon rastet me kohe dhe ne menyre adekuate;
Interpreton rezultatet e testeve te shpejta laboratorike;
Komunikon ose konsultohet me specialist te mjekesise familjare sipas nevojes;
Referon pacientin te specialist i mjekesise familjare dhe per kujdes spitalor;
Kujdes i vazhdueshem per pacientet me semundje kronike jo ngjitese;
Kontrolli i semundjeve ngjitese (hulumtimet epidemiologjike);
Promovimi shendetesor dhe parandalimi i semundjeve si dhe sherbimet ne komunitete
(grupet vulnerable, vendet rurale, shkolla, komunitete);
Zbatimi i programit te vaksinimit,
Edukimi shendetesor, etj.
Inkurajohet nga puna ekipore (mjeku familjar, infermieret familjare, infermieret ne
komunitet);
Vlereson efektivitetin e kujdesit te ofruar nga ekipi i mjekesise familjare, identifikon
problemet dhe kerkon nga anetaret e ekipit zgjidhjen e tyre;
Percaktohet nga mjeku familjar si pjese e ekipit te mjekesise familjare ne perputhje me
nevojat e pacientit aftesite dhe kualifikimet per te permbushur nevojat e institucionit;
Merr pjese ne trajnime, vleresim te kompetencave orientim dhe edukim;
Komunikon qarte sakte dhe krijon klime te mire per pune qe rrite kenaqshmerite ne pune,
Kryen edhe pune administrative, vepron ne menyre profesionale, duke respektuar
rregulloret per KPSH dhe vepron ne perputhje me te gjitha rregulloret, procedurat dhe
politikat e MSH ne fuqi;
Percakton diagnozen perfundimtare dhe pershkruan terapine;
Nenshtrohet programit nacional te zhvillimit te vazhdueshem profesional;
Perkuj deset per konfidencialitetin e individit;
Percjellja e semundshmerise nen mbikeqyrje te mjekut familjar;
Identifikimi i grupeve te ve^anta te rrezikut;
Merr pjese ne grupet e rishqyrtimit kolegjial dhe sjell vendime te perbashketa per
menaxhimin e semundjeve;
Ndihmon mjekun familjar ne zhvillimin e auditeve mjekesore ne institucionin perkates;
Merr pjese ne takime, konferenca dhe tregon interesim ne zhvillimin e
strategjive per permiresim te intervenimeve klinike dhe nivelit te larte te kuj desit ndaj
pacientit.
Tregon aftesi per zbatim te vazhdueshem te detyrave te punes sipas PVP.

Kushtet dhe kriteret e perzgjedhjes se kandidateve:
Te kete te kryer Fakultetin e Mjekesise;
Te jete i regjistruar dhe licencuar ne MSH;
Te kete ndjenje pergjegjesie, i perkushtuar ndaj profesionit dhe ndryshimeve te kete
shkathtesi pune te pavarur dhe ne ekip si dhe shkathtesi te mira komunikimi;
Te kete njohuri te punes me kompjuter;
Te kete gatishmeri te punoje me te gjitha grupet, pa dallim: moshe, gjinie, kulture, etnie,
religjioni apo race.

Dokumentet e nevojshme:
Formulari i aplikimit i plotesuar;
Rezymeja Personale (CV);
Dokumenti personal (letemjoftim ose pasaporte) i fotokopjuar;
Diplomat e kualifikimit;
Kopjen e licences;
Personat qe kane diplomuar jashte Kosoves duhet te kene te nostrifikuara diplomat nga MASHT;
Certifikata qe nuk jeni nen hetime (origjinal);
Certifikata e Mjekut pas perzgjedhjes nga komisioni.
Dokumentet duhet te jene ne kopje dhe ato nuk kthehen, ndersa origjinalet do te kerkohen me rastin e
intervistimit.
Si informata te sakta dhe te verteta do te konsiderohen vetem ato informata, te cilat jane te deshmuara
me dokumente (jo ato qe jane vetem te deklaruara pa deshmi).

Afati dhe menyra e aplikimit:
30 dite nga dita e publikimit te konkursit mbetet vetem njoftim, ndersa konkursi mbetet
i hapur 15 dite, aplikacionet dorezohen nga data 05.03.2021 deri 19.03.2021(15:00)

Paraqitja e kerkesave:
Aplikacionet merren ne Qendren e Informimit, kati perdhese ne ndertesen e administrates se Komunes
se Gjakoves si dhe mund te shkarkohet nga ueb-faqja zyrtare e Komunes se Gjakoves, dhe i plotesuar
dorezohet personalisht ne Zyren e Pranimit apo te dergohen me poste ne kete adrese: Komuna e Gjakoves,
Rr. “UQK” nr. 53, 50000 Gjakove,

-Kerkesat e derguara pas dates se fundit dhe kerkesat e pakompletuara nuk do te pranohen.

Tags: gjakova, GJEJPUNE, komunagjakove, NJOFTIM, PUNE, qeveria, sektoripublik

Join Our Free Newsletter

Ofertat Puneve cdo jave ne emailin tuaj!