fbpx
Job Title

31 vende nga Drejtoria e Arsimit

 • Position:
 • Salary:
 • Location:
 • Job ID: 01438
 • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

Njesia e Burimeve Njerezore
Date: 03.02.2021

Bazuar ne nenin 68. Paragrafi 1, te Ligjit nr.06/L – 114 Per Zyrtaret Publike, Njesia e Burimeve
Njerezore e Komunes se Vushtrrise:

NJOFTON

Te interesuarit, se Komuna e Vushtrrise, ka bere publikimin e konkursit per vendet e lira te
punes ne Drejtorine e Arsimit ne Vushtrri, si ne vijim:

Arsimi Parashkollor

 1. Edukator/e per parashkollor per femije 0-3 vjec ne IP “Foleja” Vushtrri – tri (3) pozita;
 2. Fumizues ne IP “Foleja” Vushtrri – nje (1) pozite;
 3. Kuzhinier ne IP “Foleja” Vushtrri – dy (2) pozita;

Arsimi Fillor

 1. Edukator per Parashkollor – pese (5) pozita;
 2. Mesues Klase – tete (8) pozita;
 3. Mesimdhenes per Gjuhe Gjermane – dy (2) pozita;
 4. Mesimdhenes i Biologjise – nje (1) pozite;
 5. Bibliotekist – tri (3) pozita;

Arsimi i Mesem

Pedagog – dy (2) pozita;
Mesimdhenes i Matematikes – nje (1) pozite;
Mesimdhenes per Gjuhe Frenge – nje (1) pozite;
Mesimdhenes i Ekonomise – nje (1) pozite;
Mesimdhenes i Elektroteknikes – nje (1) pozite.

Kandidatet e interesuar per keto pozita mund te aplikojne prej dates 05.03.2021 deri me
19.03.2021.

Te gjitha detajet tjera jane te paraqitura ne konkursin e shpallur ne veb faqen e komunes ne
linkun; https://kk.rks-gov.net/vushtrri/ dhe ne linkun e Ministrise se Puneve te Brendshme –
DMZP https://konkursi.rks-gov.net.

Per 9do informate tjeter mund te drejtoheni ne N

Tags: arsim, GJEJPUNE, komunavushtrri, NJOFTIM, PUNE, qeveria, sektoripublik, vushtrri

Join Our Free Newsletter

Ofertat Puneve cdo jave ne emailin tuaj!