fbpx
Job Title

3 mjek

 • Position:
 • Salary:
 • Location:
 • Job ID: 01223
 • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

Ne mbeshtetje te Ligjit te punes nr.03/L-212 neni 8, pika 1 dhe 2, Ligjit te shendetesie 04/L-
125, neni 3, te Udhezimit Administrativ nr. 07/2017 dhe statutit te QKMF-se, Drejtoria e
DSHMS, me daten 13janar2021 shpalle:

KONKURS

Per plotesimin e vendeve te lira te punes me orar te plote:

 1. Mjek i pergjithshem 2 pozita,
 2. Mjek specialist Gjinekolog 1 pozite,

Vendi i punes: QKMF, QMF, AMF- Obiliq

Kushtet profesionale:

I- Mjek i pergjithshem- dy pozita


Koeficienti: H 27

Lloji dhe vendi i punes: i karrieres.

Periudhe provuese 3 muaj me mundesi vazhdimi.

pergatitja superiore-Fakulteti i Mjekesise, drejtimi i pergjithshem,

profesioni – Mjek (doktor i mjekesise),

te jete i regjistruar dhe licencuar ne MSH- Oda e Mjekeve

Detyrat dhe pergjegjesite:

Ofron sherbime me standard te larte bazuar ne mjekesine e bazuar ne deshmi,

ofron sherbime gjitheperfshirese per individin/pacientin dhe familjen ne te gjitha episodet
e jetes ne mbikeqyrje te Mjekut Familjar,

harton dhe zhvillon planin e trajtimit te semundjes dhe trajton pacientin si figure qendrore
nen mbikeqyrje te Mjekut Familjar,

percakton diagnoze diferenciale dhe diagnozen e punes ne perputhje me
simptomatologjine,

percjell sistematikisht rritjen dhe zhvillimin e femijeve dhe adoleshenteve,
kujdeset per personat e moshuar dhe ne nevoje,

ofron kujdes per rastet urgjente dhe i referon rastet me kohe dhe ne menyre adekuate,

interpreton rezultatet e testeve te shpejta laboratorike,

komunikon ose konsultohet me specialists te MF sipas nevojes,

referon pacientin te specialist! i MF dhe per kujdes spitalor,

tregon kujdes te vazhdueshem per pacientet me semundje kronike jo ngjitese,

ben kontrollin e semundjeve ngjitese (hulumtimet epidemic log) ike),

promovimi shendetesor dhe parandalimi i semundjeve si dhe sherbimet ne komunitete
(grupet vulnerabile, vendet rurale, shkolla, komunitete),

vepron ne menyre profesionale, duke respektuar rregulloret per KPSH dhe vepron ne

perputhje me te gjitha rregulloret, procedurat dhe politikat e MSH ne fuqi,

percakton diagnozen perfundimtare dhe pershkruan terapine,

i nenshtrohet programit nacional te ZHVP-se,

perkujdeset per konfidencialitetin e individit,

percjelle semundshmerine nen mbikeqyrje te MF,

identifikon grupet e ve9anta te rrezikut,

mere pjese ne grupet e rishqyrtimit kolegjial dhe sjelle vendime te perbashketa per
menaxhimin e semundjeve,

ndihmon MF ne zhvillimin e auditive mjekesore ne institucionin perkates.

mere pjese ne takime, konferenca dhe tregon interesim ne zhvillimin e strategjive per

permiresim te inteivenimeve klinike dhe nivelit te larte te kujdesit ndaj pacientit.

Kushtet profesionale:

II- Mjek specialist Gjinekolog—1 pozite,


Koeficienti: H-659/1

Lloji dhe vendi i punes: i karrieres.

Periudhe provuese 3 muaj me mundesi vazhdimi

 1. pergatitja superiore- Fakulteti i mjekesise, Drejtimi Gjinekologji
 2. profesioni- specialist i gjinekologjise
 3. te jete i regjistruar dhe licencuar ne MSH- Oda e Mjekeve

Detyrat dhe pergjegjesite:

Te kryej te gjitha sherbimet specialistike gjinekologjike.

Te beje edukimin shendetesor per shendetin riprodhues

Te beje percjelljen e shtatezenise si dhe shendetin e femres edhe pas lindjes.

Te beje koordinimin dhe bashkepunimin me institucionet publike shendetesore dhe te
aplikoj te arriturat shkencore bashkekohore ne gjinekologji dhe mjekesi ne pergjithesi.

Merr pjese ne takime konsultative, profesionale, komunikon qarte, sakte dhe krijon klime

te mire pune qe rrite kenaqesite e individit/pacientit dhe familjes.

Eshte burim i njohurive dhe shkathtesive per anetare tjere te ekipit per te shkembyer
pervojat klinike.

Bashkepunon me zyren e Kujdesit Antenatal (KAN)

Kryen edhe pune tjera sipas urdhrit te Shefit te Sektorit te Mjekesise Familjare

Per punen e vet i pergjigjet Shefit te Sektorit te Mjekesise Familjare dhe Kryeshefit te

Departamentit te Mjekesise Familjare

Te gjithe te interesuarit per konkurrim jane te obliguar te sjellin dokumentacionin e
nevojshem dhe valit (kopje te nostrifikuar-saktesuar):

 1. Kerkesen,
 2. Licencen e punes,
 3. Dokumentin e identifikimit,
 4. Diplomen e shkollimit,
 5. Vertetimin nga Gjykata qe deshmon qe nuk ka ndonje procedure hetimore,
 6. Certifikata e gjendjes shcndctesore.

Konkursi do te jete i hapur 15 dite nga dita e publikimit.

Data e shpalljes se konkursit 13.01.2021 deri me 28.01.2021.

Kerkesa per konkurrim merret dhe dorezohet ne zyren pritese ne objektin e Komunes, Obiliq
(nga ora 8:00 – 15:30)

Rruga “ Hasan Prishtina 15000.

Dokumentacioni i cili i bashkengjitet aplikacionit duhet te jete kopje i nostrifikuar.

Vetem kandidatet qe i plotesojne kriteret e konkursit do te thirren ne testim.

Dokumentacioni i cili nuk i’u pergjigjet kerkesave dhe specifikave te konkursit si dhe
dokumentacioni i pa kompletuar dhe ai qe mberrin me vonese nuk do te shqyrtohet.

Tags: GJEJPUNE, komunaobiliq, NJOFTIM, obiliq, PUNE, qeveria, sektoripublik, shendetesi

Join Our Free Newsletter

Ofertat Puneve cdo jave ne emailin tuaj!