fbpx
Job Title

4 MJEK TE PERGJITHSHEM

 • Position:
 • Salary:
 • Location:
 • Job ID: 01496
 • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

Republic of Kosovo

Njesia per menaxhimin e burimeve njerezore

OINr.l 11/01-3979/21

Komuna e Kacanikut ne mbeshtetje te nenit 67 dhe 68 te Ligjit Nr.06/L-114 per zyrtaret publike
dhe nenit 8 te Ligjit te punes Nr.03/L-212, me date 10.02.2021 shpalle:

KONKURS

PER PLOTESIMIN E VENDEVE TE LIRA TE PUNES NE SHERBIMIN PUBLIK

 1. Titulli i vendit te punes: MJEK I PERGJITHSHEM
  Numri i pozitave: Tre (3)

Koeficienti/Grada: H-565/1

Drejtoria per shendetesi dhe mireqenie sociale

Njesia/sektori:Qendra Kryesore e Mjekesise Familjare

Pershkrimi i pergjithshem i detyraye te punes

 1. Ofrimi i sherbimeve shendetesore ne QKMF dhe ne teren
 2. Ofrimi i ndihmes mjekesore per te gjitha semundjet ne pergjithesi duke u perkujdesur ne
  vazhdimesi per mbrojtjen e shendetit
 3. Jep keshilla rreth mbrojtje se shendetit dhe semundjeve
 4. Diagnostikimi i semundjes dhe trajtimi i pacientit
 5. Udhezon dhe trajton ne mjekim parandalues te semundjes
 6. Kryen edhe detyra tjera te percaktuara me legjislacionin ne fuqi sa i perket mjekesise
  familjare
 7. Titulli i vendit te punes: SPECIALIST I MJEKESISE EMERGJENTE
  Numri i pozitave: Nje (1)

Koeficienti/Grada: H-65 9/1

Drejtoria per shendetesi dhe mireqenie sociale

Nj esia/sektori :Qendra Kryesore e Mjekesise Familjare

Pershkrimi i pergjithshem i detyraye te punes

 1. Aplikimi i njohurive te reja dhe risive ne diagnostifikim dhe mjekim te semundjeve
 2. Kryen vizita shendetesore ne njesine e urgjences ne QKMF dhe ne teren
 3. Ofron sherbime shendetesore urgjente per pacientet e te gjitha moshave dhe ndermerr masa
  terapeutike nga lemia e mjekesise emergjente si dhe i udhezon per nivelin sekondar dhe
  terciar
 4. Ploteson fletezat kompjuterike si dhe te dhenat e tjera te pacienteve ne te dhenat softuerike
 5. Raportimi me kohe i semundjeve infektive dhe raportime tjera sipas kerkeses se
  menaxhereve
 6. Merr pjese ne mbledhje, trajnime dhe aktivitete e ZHVP-se
 7. Kryen edhe detyra tjera te pecaktuara me legjislacionin ne fuqi nga fusha e mjekesise
  emergj ente

Kerkesat e pergjithshme per pranimin e zyrtareve publik jane:

– Te jete_shtetas iJRepublikes se Kosoves, te kete zotesi te plote per te vepruar, te zoteroje njeren
nga gjuhet zyrtare ne pajtim me Ligjin per gjuhet, te jete i afte ne pikepamje shendetesore per te
kryer detyren perkatese, te mos jete i denuar me vendim te formes se prere per kryerjen e nje vepre
penale me dashje, te mos kete ne fuqi asnje mase disiplinore per largim nga nje pozite e zyrtarit
publik, te pushuar sipas ketij ligji.

 

Pervep kushteve te pergjithshme te cekura me larte kandidatet duhet t’i plotesojne edhe keto
kerkesa:

Te kene te kryer Fakultetin e mjekesise se pergjithshme ,

Specializimin per emergjenca (per specialistin e mjekesise emergjente)

Te jete i regjistruar dhe i licencuar

Shkathtesi ne komunikim planifikim te punes dhe udheheqje te ekipit;

Shkathtesihulumtuese, analitike, vleresuese dhe formulim te rekomandimeve dhe keshillave;
Shkathtesi kompjuterike te aplikacioneve te programeve (Word, Excel, etj.)

Kohezgjatja e emerimit: pa afat te caktuar

Formularet e aplikimit merren dhe dorezohen ne Qendren per sherbim me qytetar, kati perdhese dhe
ne web-faqen komunale

Afati per pranimin e aplikacioneve eshte 15 dite duke filluar prej dates 12.03.2021 deri me 26.03.2021

Se bashku me aplikacionin kandidatet duhet te dorezojne edhe dokumentacionin si ne vijim:

 1. Kopjen e vertetuar te Diplomes,
 2. Kopja e leternjoftimit, ekstrakin e lindjes, deshmine se nuk eshte nen hetime
 3. Deshmine shendetesore (pas perzgjedhjes )

Pas vleresimit te kandidateve Njesia e menaxhimit te burimeve njerezore publikon listen e
kandidateve fitues ne linkun https://konkursi.rks-gov.net/ dhe web-faqen komunale
“Komunitetet joshumice dhe pjesetaret e tyre kane te drejte per perfaqesim te drejte dhe
proporcional ne sherbimin civil dhe publik te Kosoves, sip specifikohet ne Ligj”;

“Aplikacionet e dorezuara pas afatit te parapare nuk pranohen dhe aplikacionet e mangeta
refuzohen”;

Te gjitha dokumentet e dorezuara sip kerkohen nga shpallja e konkurimit, kandidati, permes
aplikacionit, vetdeklaron se jane te verteta dhe mban pergjegjesi per vertetesine e tyre. Deklarimi i
rrejshem paraqet shkak per perjashtimin nga procedura e pranimit

Per shkak te numrit te madh te kerkesave te pranuara, vetem kandidatet e perzgjedhur ne listen e
ngushte do te kontaktohen. Per pdo informacion kandidatet mund te kontaktojne zyren e personelit.

 

Tags: GJEJPUNE, kacanik, komunakacanik, NJOFTIM, PUNE, qeveria, sektoripublik

Join Our Free Newsletter

Ofertat Puneve cdo jave ne emailin tuaj!