Job Title

Zyrtar per Komunikim dhe Marketing ne Qendren Kinematografike te Kosoves -QKK

Share This Job
Required Skills:

Job Description

MINISTRIA E KULTURES, RINISE DHE SPORTIT

Bazuar. Ligjin e Punes Nr. 03/ L-212, Ligjin per Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves, L. nr. 03/ L-149, dhe Rregulloren nr. 02/2010, per Procedurat e Rekrutimit ne Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves, Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit shpall:

Titulli i punes: Zyrtar per Komunikim dhe Marketing ne Qendren Kinematografike te Kosoves -QKK

Kategoria funksionale-Koeficienti : 7 Numri i references: 37 /2018

I pergjigjet: Drejtorit te Qendres Kinematografike te Kosoves -QKK

Vendi: Prishtine

Lloji i kontrates:”Marreveshje per Sherbime te Ve<;anta” (kohezgjatje 6 muaj).

Detyrat dhe pergjegjesite: Nen mbikeqyrjen e Drejtorit te Qendres Kinematografike te Kosoves

 

Detyrat dhe pergjegjesite:

 1. Zhvillon dhe arr.in pelqimin per planet e punes dhe afatet me menaxherin dhe stafin tjeter profesional per zbatimin e sherbimeve dhe produkteve perkatese;
 2. yen detyra te specializuara, sipas kerkeses ,ne fushen e komunikimit e ne perputhje me ligjet,rregulloret, politikat dhe procedurat perkatese, brenda afateve kohore te caktuara;
 3. yen detyra ne fushen profesionale specifike me nje shkalle te arsyeshme te pavaresise, me mbikeqyrje dhe udhezime te kohepaskohshme;
 4. Ben hulumtime dhe analiza sipas kerkeses dhe kontribuon ne hartimin e rekomandimeve per shqyrtim nga nivelet me te larta;
 5. Merr pjese ne grupe punuese ne fushen e komunikimit, kur kerkohet nje gje e tille;
 6. Komunikon brenda institucionit dhe jashte tij, per shkembim te informatave dhe zhvillimin e punes ne fushat e interesit te perbashket;
 7. Raporton rregullisht te mbikeqyresi rreth progresit ne lidhje me planet e punes te miratuara;
 8. Kryen cdo detyre ne fushen profesionale specifike te cilat mund te kerkohen ne menyre te arsyeshme kohe pas kohe.

Shkollimi i kerkuar, pervoja, aftesite dhe karakteristikat personal:

 1. Njohuri te thelle ne fushen profesionale specifike, te fituar permes arsimimit universitar dhe trajnimeve perkatese;
 2. Njohuri te ligjeve dhe rregulloreve te aplikueshme;
 3. Shkathtesi ne komunikim planifikim te punes koordinirni eventual i personelit ne nivel administrativ;
 4. Shkathtesi hulumtuese, analitike, vleresuese dhe formulim te rekomandimeve dhe keshillave profesionale;
 5. Shkathtesi kompjuterike ne aplikacione te programeve ( Word ,Excel, Power Point, Access);
 6. Diplome e shkolles se mesme, minimum 1 vjet pervoje pune;
 7. Gjuha angleze perparesi.

Procedurat e konkurrimit: Konkursi eshte i hapur per te gjithe kandidatet.

Kohezgjatja e emerimit: Emerimi eshte me afat te caktuar.

 

Data e mbylljes se konkursit: Konkursi eshte i hapur 8 (tete) dite.

Data e fundit e aplikimit eshte: 15.11.2018

Aplikacionet e derguara nepermjet postes, me pulle postare, ne diten e fun dit te shpalljes, konsiderohen te vlefshme .

Paraqitja e kerkesave: Aplikacioni mund te shkarkohet nga Web faqja e MKRS-se dhe dorezohet ne zyren 27 te Ministrise se Kultu res, Rinise dhe Sportit, Sheshi “Nena Tereze” nr. 44. Per informa ta shtese kontaktoni ne nurnrin 038211 449 dhe 038 211 921 ( apo ne ueb -faqen http: / / www.mkrs-ks.org/ .

Tags:

Regjistrohu këtu: Newsletter

Prano lajme javore rreth gjejpune.org

Keni Pyetje?

Ne jemi këtu për të ju ndihmuar. Na shkruani në Facebook ose në info@gjejpune.org
Na Kontaktoni