Job Title

Zyrtar per Administrimin e Teknologjise Informative

Share This Job
Required Skills:

Job Description

MINISTRIA E KULTURES, RINISE DHE SPORTIT

Bazuar Ligjin per Sherbirnin Civil te Republikes se Kosoves, L. Nr. 03/L-149, dhe Rregulloren Nr. 02/2010, per Procedurat e Rekrutirnit ne Sherbirnin Civil te Republikes se Kosoves, Minish”ia e Kultures, Rinise dhe Sportit shpall:

KONKURS

Titulli i vendit te punes: Zyrtar per Administrimin e Teknologjise Informative
Kategoria funksionale/ Koeficienti 8 Numri i references: 06/2019
I pergjigjet: Udheheqesit te Divizionit per Teknologji Informative dhe Sherbirne Logjistike
Vendi: Prishtine
Detyrat dhe pergjegjesite: Nen mbikeqyrjen e Udheheqesit te Divizionit per Teknologji Informative dhe Sherbirne Logjistike.

Detyrat dhe pergjegjesite:

Zhvillon dhe arrin pelqimin per planet e punes dhe afatet me menaxherin dhe stafin tjeter profesional per zbatimin e sherbirneve dhe produkteve perkatese;
Ti njeh <;:eshtjet e adminish”imit dhe mirembajtjes se infrastruktures se nje organizate, duke perfshire lidhjen ne rrjet, domain, e-mail, shqyrtimin dhe procedirnin e kerkesave te shfrytezuesvc dhe specifikacioneve tjera teknike; .
Mirembajtja e pjeseve te caktuara te sistemeve, sigurimi i mbeshtetjes operacionale per aplikimet e sistemit,analizimin dhe irnplementimin e ndryshirneve dhe perrniresirneve te sister.nit;
Ofron informata per prokurirnin e softuerit te kerkuar per te siguruar funksionirnin e rnirefillte te sistemeve te kompjuterizuara brenda institucionit sipas udhezirneve adekuate ne fuqi;
Nxjerr rekomandirne per menaxhimin e sistemeve te nevojshme te integruara te TI-se per te mbeshtetur proceset e brendshme brenda institucionit, per te mundesuar menaxhimin efikas sipas udhezimeve ne fuqi, adresirni i kerkesave te ndryshme nga fusha e teknologjise informative;.
Kujdeset dhe e percjell ne vazhdimesi funksionirnin e rrjetit te internetit dhe te intranetit, brenda Minish”ise dhe institucioneve vartese te saj;

Kryen detyra te specializuara, sipas kerkeses, ne fushen e adrninistrimit te teknologjise informative ne perputhje me ligjet, rregulloret, politikat dhe procedurat perkatese, brenda afateve kohore te caktuara, kryen edhe pune te tjera, sherbime te pergjithshme ne lidhje me teknologjine informative sipas nevojes dhe kerkesave te divizionit
Raporton ne periudha kohore sipas kerkeses se Udheheqesit te Divizionit per Teknologji te Informacionit dhe Sherbime Logjistike;
Shkathtesite e kerkuara

Se paku dy (2) vite pervoje pune ne fushen e teknologjise informative;
Njohuri te gjera te sistemeve ne Microsoft ;

Te jete ne gjendje te punoje nen presion, te kete etike ne pune dhe integritet te larte pune;
Njohuri te gjuhes shqipe apo serbe, njohja e gjuhes angleze eshte perparesi;
Kandidati duhet te jete i gatshem te punoje jashte orarit nese eshte e nevojshme;
Organizon, miremban dhe ofron sherbimet e teknologjise se informacionit,
Aftesi te mira organizative dhe planifikuese;

Njohuri te ligjeve dhe rregulloreve te aplikues hme;
Aftesi per percaktimin e prioriteteve;
Njohuri te gjera te sistemeve te teknologjise informative duke perfshire ketu edhe softuere te ndryshem.
Zyrtari duhet te jete profesional, me pervoje dhe i besueshem si dhe i afte qe t’i kryej ne menyre profesionale detyrat e dhena sipas mandatit dhe ato shtese brenda periudhes se pranueshme kohore .
Diplome universitare ne: Shkenca Kompjuterike, Teknologji Informative;
Shkathtesi hulumtuese, analitike, vleresuese dhe formulim te rekomandimeve dhe keshillave profesionale;
Kryen detyra te tjera shtese, sipas kerkeses se Udheheqesit te Divizionit te Teknologjise Informative dhe Sherbimeve Logjistike

Procedurat e konkurrimit: Konkursi eshte i hapur per te gjithe kandidatet. Kohezgjatja e emerimit: Emerimi eshte me afat te pacaktuar.
Data e mbylljes se konkursit: Konkursi eshte i hapur pesembedhjete (15) dite pas <lites se shpa lljes . Data e fundit e aplikimit eshte: 28.03.2019
Aplikacionet e derguara nepermjet postes, me pulle postare, ne diten e fundit te shpalljes, konsiderohen te vlefshme.

Paraqitja e kerkesave: Aplikacioni merret dhe dorezohet ne zyren 27 te Ministrise se Kultures, Rinise dhe Sportit, Sheshi “Nena Tereze” Nr. 44. Per informata shtese kontaktoni ne numrin 038211449 dhe 038 211921
( apo ne ueb-faqen http://www.mkrs-ks.org)

Ky konkurs apo kjo shpallje skadon ne ora 4:00pm, Thursday March 28th, 2019

Tags:

Regjistrohu këtu: Newsletter

Prano lajme javore rreth gjejpune.org

Keni Pyetje?

Ne jemi këtu për të ju ndihmuar. Na shkruani në Facebook ose në info@gjejpune.org
Na Kontaktoni
Application

Zyrtar per Administrimin e Teknologjise Informative

No file !