Job Title

Zyrtar/e ligjor

Share This Job
Required Skills:

Job Description

Bazuar në nenin 12, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, dhe në Ligjin Nr. 04/L-077 PërMarrëdhëniet e Detyrimeve, me qëllim të ofrimit të shërbimeve të veçanta, bën:

Na osnovu člana 12. stav 4. Zakona Br. 03/L-149 o civilnoj službi Republike Kosovo, i Zakona Br. 04/L-077 o obligacionim odnosima, u cilju pružanja posebnih usluga, vrši:

Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime  të Veçanta

Raspisivanje Javnog konkursa  za Ugovor o posebnim uslugama

Emri i Institucionit: Ministria e Infrastruktures

Ministarstvo infrastrukture

Njësia Organizative: Departamenti Ligjor

Pravni Departman

Titulli i punës: Zyrtar/e ligjor

Pravni službenik

Numri i referencës: 01/2018/MI/DL/MSHV
Niveli i pagës: 437.55  €
Raporton te: Drejtori i Departamentit

Direktora Departmana

Lloji i kontratës: Marrëveshje për Shërbime  të Veçanta – (MSHV)

Ugovor o posebnim uslugama – (UPU)

Kohëzgjatja e kontratës: gjashtë (6) muaj

Šest (6) meseci 

Orari i punës: I plotë

Puno

Numri i ekzekutuesve: 1(një)

1 (jedan)

Vendi: Prishtinë

Priština

 Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Ofrimi i mbështetjes ligjore për hartimin e akteve ligjore;
 • Kryerja e formatizimit të projekt aktit, revidimeve gjuhësore dhe ligjore, si dhe përkujdesja që përmbajtja e teknike e ligjit të jetë e sakt dhe identike në të tri gjuhët zyrtare;
 • Përcjellja dhe menaxhimim i procedurave per hartimin dhe dorëzimin e projektligjeve në Qeveri;
 • Bashkërendimi dhe nderlidhja e punëve ,sipas nevojes me zyrtarët tjerë të ligjor;
 • Merr në dorëzim korrespondencën e brendshme dhe të jashtme që i vjen Departamentit dhe i vene në dosjet e korrespondencës dhe merr udhëzime për veprimet e mëtejme lidhur me korrespondencën
 • Kryen të gjitha punët tjera të cilat i përcakton Drejtori i Departamentit ligjor.

 

Obaveze i odgovornosti  

 • Pružanje pravne podrške u izradi zakonskih akata;
 • Izvršenje formatizacije nacrta akta, jezičnih i pravnih revizija i osiguranje da tehnički sadržaj zakona bude tačan i identičan na sva tri službena jezika;
 • Praćenje i upravljanje procedurama za izradu i podnošenje nacrta zakona Vladi;
 • Koordinacija i povezivanje radova, po potrebi sa drugim pravnim službenicima.
 • Prima unutrašnju i spoljnu korespondenciju koja dolazi u Departman i stavlja je u dosije korenspodencije i dobija uputstva za dalje postupke vezane za korespondenciju;
 • Obavlja sve ostale zadatke koje dodeljuje direktor Pravnog odeljenja.Vrši analizu izveštaja iz tehničkih pregleda vozila o merenju ispuštanja gasova vozila.

 

Kualifikimet për këtë vend pune:

 • Diplomë universitare: Fakulteti Juridik

 

Kvalifikacije za ovo radno mesto: 

 • Univerzitetska diploma: Pravni Fakultet

 

Aftësitë, përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen:

 • Dy (2) vite përvojë pune profesionale
 • Aftësi në komunikim
 • Shkathtësi dhe aftësi për të menagjuar me punët e caktuara
 • Përshtatshmëri në komunikim me personelin e brendshëm dhe të jashtëm

 

Sposobnosti, iskustvo i druge osobine koje se zahtevaju:

 • Dve (2) godine profesionalnog radnog staža
 • Veštine u komunikaciji
 • Sposobnosti i veštine za upravljanje određenim poslovima
 • Usklađivanje u komunikaciji sa internim i spoljnim osobljem

 

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs:

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë Qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar,  janë në posedim të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyravedhe të cilët kanë aftësitë fizike që kërkohen për pozitën përkatëse.

 

Aktet ligjore dhe nënligjore që e rregullojnë rekrutimin:

Përzgjedhja bëhet në pajtim me nenin 12 paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/L-149 të Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-077,Për Marrëdhëniet e Detyrimeve.  Në këtë konkurs zbatohet një procedurë e thjeshtësuar e rekrutimit.

 

Procedurat e konkurrimit:

Procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatët e jashtëm.

 

Paraqitja e kërkesave:

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: Ministria e Infrastruktures/Divizioni për Burime Njerëzore, zyra nr. A204 kati II, ndërtesa e ish Germise,” Sheshi Nëna Terezë”, Prishtinë, ose mund të shkarkohen në ueb-faqen www.mi-ks.net

 

Për informata më të hollësishme mund ta kontaktoni  Divizionine Burimeve Njerëzore.

Tel. 038 200 28 547, prej orës 8:00 – 16:00.

Konkursi mbetet i hapur 8 ditë kalendarike, nga dita e publikimit, që nga data: 08.11.2018  deri më 15.11.2018, që konsiderohet dita e fundit e mbylljes së konkursit.

Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrijnë brenda 2 ditësh; aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit për kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme që kërkon vendi i punës, për të cilin konkurrohet.

Aplikacionet e dorëzuara nuk kthehen!

Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë nëpërmjet telefonit.

Ministria e Infrastruktures, mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore, nga të gjitha komunitetet.

 

Uslovi učešća na konkursu:

Pravo na apliciranje imaju svi punoletni građani Republike Kosovo koji poseduju potpunu poslovnu sposobnosti, poseduju građanska i politička prava, poseduju neophodnu obrazovnu stručnu spremu i profesionalnu sposobnost za obavljanje zadataka i koji poseduju fizičke sposobnosti koja se zahtevaju za relevantnu poziciju.

 

Zakonski i podzakonski akti kojima se reguliše regrutovanje:

Izbor se vrši u skladu sa članom 12. stav 4. Zakona br. 03/L-149 o Civilnoj službi Republike Kosovo, Zakona br. 04/L-077, o obligacionim odnosima. Na ovom konkursu sprovodi se pojednostavljena procedura regrutovanja.

Procedure konkurisanja:

Procedura konkurisanja je otvorena za spoljne kandidate.

Podnošenje zahteva:

Preuzimanje i dostavljanje aplikacija: Ministarstvo infrastrukture/Divizija za ljudske resurse, kancelarija br. A204, II. sprat, bivša zgrada Grmije, ”Trg Majka Tereza”, Priština, ili se mogu preuzimati sa internet stranice www.mi-ks.net

Za detaljnije informacije možete kontaktirati Diviziju za ljudske resurse.

Tel. 038 200 28 547, od 8:00 – 16:00 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 kalendarskih dana, od dana objavljivanja, od: 08.11.2018  do 15.11.2018. godine, koji se smatra poslednjim danom zatvaranja konkursa.

Aplikacije dostavljene putem pošte, koje nose poštanski pečat na pošiljci dostavljene poslednjeg dana roka za apliciranje, smatraće se validnim i uzimaće se na razmatranje ukoliko stignu u roku od dva dana; aplikacije koje budu pristigle nakon ovog roka i nepotpune aplikacije, biće odbijene.

Aplikaciji se prilažu kopije dokumentacija za klasifikaciju, iskustvo i ostala neophodna dokumentacija koja se zahteva za mesto, za koje se konkuriše.

Dostavljene aplikacije se ne vraćaju!

Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće pozvani na intervju preko telefona.

Ministarstvo za infrastrukturu pozdravlja aplikacije svih lica, muškog i ženskog roda, svih zajednica.

Tags:

Regjistrohu këtu: Newsletter

Prano lajme javore rreth gjejpune.org

Keni Pyetje?

Ne jemi këtu për të ju ndihmuar. Na shkruani në Facebook ose në info@gjejpune.org
Na Kontaktoni