Job Title

Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë

Share This Job
Required Skills:

Job Description

K O N K U R S

 

Në bazë të Nenit 15 të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe  Nenit  8  të  Rregullores  Nr.  06/2010  për  Procedurat  e  Emërimit  në  Pozita  të  Larta Drejtuese në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ministria e Administratës Publike shpall konkurs për këtë vend pune:

 

Titulli i vendit të punës:

 

Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë (1).

 

Paga mujore: 1.171.17 € bruto.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Siguron këshilla të politikave për Ministrin; siguron që vendimet e politikave dhe masat tjera të Ministrisë të zbatohen në mënyrë efikase dhe efektive; siguron që masat zbatuese të Ministrisë të monitorohen rregullisht dhe që të merren masa korrigjuese në rast të pengesave; menaxhon nëpunësit civil dhe punonjësit tjerë të Ministrisë; menaxhon financat dhe burimet e tjera të Ministrisë; menaxhon rrjedhën e informacionit në Ministrisë dhe koordinon raportet e Ministrisë me organet e tjera vartëse administrative
 • Përshkrimin e plotë të detyrave dhe përgjegjësive të punës për ketë pozitë mund të gjeni në linkun http://map.rks-gov.net/getattachment/2c956b17-b2ba-459f-8131-c240e190cfe3/.aspx

 

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim:

 • Në Shërbimin Civil kanë të drejtë të punësohen shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar; janë në posedim të të drejtave civile dhe politike; kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave ekzekutive, drejtuese ose zbatimin e funksioneve administrative, që sipas ligjit kërkohen për pozitën përkatëse.

 

Procedurat e konkurrimit:

 • Konkurrimi për pozitën e Sekretar i Përgjithshëm është i hapur dhe kanë të  drejtë të aplikojnë të gjithë nëpunësit civilë në pozita të larta drejtuese, pozita drejtuese ose në pozita të barasvlershme në institucionet e administratës publike apo në kompanitë publike ose

 

Shkollimi i kërkuar:

 • Diplomë universitare (minimum 4 vjeçare pas shkollës së mesme) apo të avancuar, e preferuar në fushat që ndërlidhen me punën e Ministrisë përkatëse.

 

Aftësitë, përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen:

 • Duhet të kenë shkathtësi në përcaktimin dhe arritjen e objektivave strategjike të institucionit; aftësi të larta organizative dhe drejtuese; aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit dhe negocimit; aftësi të dëshmuara për analizën e gjendjes dhe ofrimin e opsioneve; njohuri bazike në programet e kompjuterit; standarde të larta të integritetit; ndershmërisë dhe drejtësisë.
 • Të ketë 8 vite përvojë pune profesionale prej të cilave së paku pesë (5) vite përvojë pune në vende udhëheqëse.
 • Njohja e gjuhëve të huaja ka përparësi në rast të vlerësimit të barabartë të kandidatëve.
 • Njoftohen aplikantët se pjesë e vlerësimit të përzgjedhjes do të jenë kriteret e hollësishme të paraqitura në përshkrimin e vendit të punës.

 

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin:

 • Përzgjedhja e Sekretar të Përgjithshëm bëhet në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr. 06/2010 për Procedurat e Emërimit në Pozita të Larta Drejtuese në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin

 

Kohëzgjatja e emërimit:

 • Mandati për pozitën e Sekretarit të Përgjithshëm është 3

 

Data e mbylljes së konkursit:

 • Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e

 

Paraqitja e kërkesave:

 • Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Ministrinë e Administratës Publike, Zyra e Personelit, dhoma nr. 320, kati III , ndërtesa e Pallatit të Shtypit, Prishtinë, ose nëpërmjet adresës  elektronike  në  linkun:  http://map.rks-gov.net.  Aplikacionit  i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, të diplomuarit në universitetet jashtë vendit t’ia bashkëngjisin dëshminë e nostrifikimit të diplomës; dëshminë për përvojën e punës; dëshminë se nuk është në hetime apo i dënuar për vepër penale (e cila nuk duhet të jetë më e vjetër se data e shpalljes së këtij konkursi) dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen për vendin e punës.
 • Aplikuesit duhet të paraqesin: 1) një CV; dhe 2) një letër motivim me shpjegime të qarta dhe shembuj nga përvoja profesionale që tregojnë se si përvoja dhe aftësitë e tyre përputhen me kërkesat e vendit të punës.

 

“Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e Shërbimit Civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3, të Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.

 

 • Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara do të
 • Në rast të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. Kandidatët të cilët do të jenë të përzgjedhur dhe të ftuar në intervistë duhet t’i sjellin për verifikim dokumentet

 

Për informata të hollësishme, mund të kontaktoni znj. Sala Shala në tel: 038-20030620, prej orës 8:00 – 16:00.

Tags:

Regjistrohu këtu: Newsletter

Prano lajme javore rreth gjejpune.org

Keni Pyetje?

Ne jemi këtu për të ju ndihmuar. Na shkruani në Facebook ose në info@gjejpune.org
Na Kontaktoni