Bankë

Një (1) Zyrtar per Burime Njerezore për zyren qendrore ne Prishtinë Full Time