Bankë

Mbikëqyrës i Nën-Degës (1 vend pune), nën-dega Junik Full Time