Job Title

Kandidati i suksesshem. – Zyrtar per perkthime

Share This Job
Required Skills:

Job Description

NJOFTIM PER KANDIDATIN E SUKSESSHEM

Ne baze te Nenit 41, paragrafi 2 te Rregullores Nr. 02/2010 per Procedurat e Rekrutirnit ne Sherbirnin Civil Ministria e Tregtise dhe Industrise bene njoftirnin per kandidatin e suksesshem te rekomanduar nga komisioni perzgjedhes i Sherbimit Civil, pas perfundimit te procedures se rekrutirnit per poziten:

Titulli i vendit te punes: Zyrtar per perkthime (shqip-anglisht dhe anasjelltas)

  • Nr. i aplikacionit : 1/ 25.10.2018
  • Emri dhe mbiemri: Violeta Hajdari
  • Piket totale te fituara : 79.45

 

Kunder ketij njoftimi palet e pakenaqura kane te drejte ankese ne Kornisionin per Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave ne Ministrine e Tregtise dhe Industrise brenda 30 diteve.

Tags:

Regjistrohu këtu: Newsletter

Prano lajme javore rreth gjejpune.org

Keni Pyetje?

Ne jemi këtu për të ju ndihmuar. Na shkruani në Facebook ose në info@gjejpune.org
Na Kontaktoni