Administratë

Drejtorinë e Përgjithshme të Akreditimit të Kosovës/Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (1) dhe drejtor ne Agjencinë e Pronësisë Industriale/Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (1) Full Time