Job Title

DREJTOR SHKOLLE

Share This Job
Required Skills:

Job Description

Komuna e Kacanikut, ne mbeshtetje te nenit 5 pika (d) te Ligjit per Arsimin ne Komunat e Kosoves Nr.03/L-040, Ligjit Nr.03/L-149 per Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves, Ligjit per Arsimin Parauniversitar Nr. 04/L-032, Udhezimin Administrativ te MASHT-it Nr. 08/2014 per procedurat dhe kriteret e zgjedhjes se Drejtorit dhe zevendesdrejtorit te institucione ve edukativo-arsimore dhe aftes uese, me 14.03.2018, shpalle:

KONKURS

per plotesimin e vendit te lire te punes

Drejtor i shkolles fillore te mesme te ulet Qamil Ilaz iKacanik i Vjeter

Drejtoria: Drejtoria e Arsimit dhe Kultures

Kategoria funksionale dhe grada e vendit te punes: (Koeficienti 7.8)

Numri i references se vendit te punes:111/0 1-3460 /18

Detyrat dhe pergjegjesite

1.  Menaxhon punen e pergjithshme te inst itucionit dhe ndihmon Drejtorine e Drejtorise ne caktimin e objektivave dhe zhvillimin e planit te punes per permbushjen e ketyre objektivave, 20%

 1. Menaxhon stafin e Shkolles,organizon punen permes ndarjes se detyrave tek te varurit, ofron udhezim e dhe monitoron punen e stafit per te ofruar sherbime c ilesore, 15%
 2. Ndihmon Drejtorin ne vleresimin e proceseve dhe procedurave te brendshme dhe rekomandon ndryshime, permiresime me qellim te rritjes se efikasitet it dhe cilesise se punes, 15 %
 3. Menaxhon ofrimin e produkteve dhe sherbimeve ne fushen e edukim it dhe arsim it,15%
 4. Zh villo n dhe propozon politika ne lidhje me edukimin dhe arsimin dhe mbikeqyre zbatimin e tyre, 10%
 5. Koordinon punen me organe tjera perkatese rreth c;eshtjeve ligjore dhe bashkepunon me organet tjera lidhur me edukimin dhe arsimin, 20%
 6. Bene vleresimin e rregullt te stafit nen mbikeqyrje te tij/saj dhe perkrahe zhvillimin e tyre permes

trajnimit per kryerje te detyrave te tyre ne perputhje me standardet e kerkuara, 5%.

Kushtet e pjesemarrjes ne rekrutim:

 • Ne sherbimin civil kane te drejte te punesohen shtetasit e Republikes  se  Kosoves  te  moshes  madhore, te cilet kane zotesi te plote per te vepruar, jane  ne  posedim  te  te  drejtave  civile  dhe politike , kane pergatitjen e nevojshme arsimore dhe aftesine profesionale per kryerjen detyrave ekzekutive, drejtuese ose zbatimin e funksioneve administrative dhe te cilat kane aftesi fizike, qe kerkohen per poziten perkat

Procedura e konkurrimit: eshte e hapur per te gjithe kandidatet e jashtem si dhe nepunesit civil ekzistues.

Shkollimi i kerkuar, Aftesite, pervoja dhe atribute tjera qe kerkohen:

1. Te jene shtetas te Republikes se Kosoves,

 1. Te kene te kryer se paku arsimin universitar te nivelit themelor (se paku kualifikimin prej 240 ECTS/-4 vite te shkollimit universitar), nga profilet e pranueshme per poziten e mesimdhenesit s ip as udhezimit per licencimin e mesimdhenesve dhe normativit mbi punes imin e kuadrit mesimor dhe rregullave tjera ligjore,
 2. Te kene me se paku tri vjet pervoje pune ne arsim ose ne institucione te ars imit ,
 3. Te posedojne licencen si mesimdhenes te kualifikuar apo te jene ne procedure te licen cimit,
 4. Te kete perfunduar me sukses nje program te akredituar te kualifikimit profesional per udheheqje, administrim ose

Kohezgjatja e emerimit : 4 vjet me mundesi vazhdimi.

Data e mbylljes se konkursit;  Konkursi  mbetet i  hapur  15 dite nga data e shpalljes  ne  mjetet e  informim it p ublik , prej 14.03.2018 deri me 28.03.2018.

Paraqitja e kerkesave: Formularet e aplikimit me rren dhe dorezohen ne Qendren per sherbim me qytetar –

Zyra e pranimit, kati perdhes dhe ne web-faqen komunale .

 • Aplikacionit duhet t’i bashkengjiten keto dokumente:
 • Certifikaten e lindjes ,
 • Diplomen e Fakultetit te kryer per nivelin perkates,
 • Deshmi per pervojen e punes,
 • Portfolion profesionale (shih shtojcen G te udhezimit administrativ te MASHT-it 08/2014.
 • Leter reference nga nje institucion publik – kredibil (duhet te kene permbajtje deshmuese per punen dhe angazhimet paraprake),
 • Planin zhvillimor te institucionit edukativo-arsimor dhe aftesues per te cilin kane konkurruar ( se paku 10 faqe tekst me hapesire 5, fonti i shkronjave 12; aria!) sipas udhezimeve te MASHT-it.
 • Certifikaten shendetesore te leshuar nga nje institucion publik shendetesor mete cilen deshmohet gjendja e tij/saj shendetesore ,
 • Deshmine se nuk eshte nen hetime.

 

Kerkesat e derguara pas dates se fundit nuk dote pranohen. Kerkesat e pakompletuara mund te refuzohen. Per shkak te numrit te madh te kerkesave te pranuara, vetem kandidatet e perzgjedhur ne listen e ngushte do te kontaktohen

Tags:

Regjistrohu këtu: Newsletter

Prano lajme javore rreth gjejpune.org

Keni Pyetje?

Ne jemi këtu për të ju ndihmuar. Na shkruani në Facebook ose në info@gjejpune.org
Na Kontaktoni