Job Title

Drejtor i Qendres Kryesor te Mjekesise Familjare

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Job ID: 10086
  • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

Republika e Kosoves

DREJTORIA PER SHENDETESI DHE MIREQENJE SOCIALE

Komuna e Istogut
06Nr.35/19
Data:13.03.2019

Ne baze te nenit 11 paragrafi 1 dhe nenit 18, paragrafi 1 te Ligjit Nr.03/L-149 per Sherbimin Cilvil te Republikes se Kosoves, nenit 15 paragrafi 1 dhe 2 te Rregullores Nr.02/2010 per Procedurat e Rekrutimit ne Sherbimin Civil,nenit 24 paragrafi 2 te Udhezimit Administrativ (Shendetesi) Nr.08/2017 dhe pas marrjes se autorizimit nga MAP/DASHC, Drejtoria per Shendetesi dhe Mireqenje Sociale, shpalle kete:

KONKURS

Per plotesimin e vendit te punes

Titulli i vendit te punes : Drejtor i Qendres Kryesor te Mjekesise Familjare

Numri i References :RN00004475
Numri i ekzekutuesve: 1 ( nje )
Lloji i pozites: jo karieres
Orari I plote: 40 ore ne jave
Kategoria Funksionale: Niveli Drejtues Grada: Niveli i koeficient H-908
Kohezgjatja e emerimit: Me mandate 4 vje<;ar Kohezgjatja e periudhes provuese : 12 muaj.

Qellimi i vendit te punes: Menaxhimi efikase QKMF ne menyre qe te siguroje mbarevajtje te puneve dhe sherbimeve ne Qendren Kryesore te Mjekesise Familjare dhe te siguroj sherbime cilesore te personelit.

Detyrat dhe Pergjegjesit:

Menaxhon punen e pergjithshme te QKMF-se dhe cakton objektivat dhe zhvillon planet e punes per permbushjen e ketyre objektivave;
Menaxhon stafin e QKMF-se dhe organizon punen permes ndarjes se detyrave tek te varurit, ofron udhezime dhe monitoron punen e stafit per ofrimin e produkteve dhe sherbimeve cilesore;
Analizon dhe vlereson cilesine e sherbimeve shendetesore qe i ofrohen pacienteve me qellim te zbatimit te ndryshimeve per rritjen se efikasitetit ne pune dhe ofrimin e sherbimeve me cilesore;
Siguron mbikeqyrjen efektive te shpenzimeve (duke perfshire edhe shpenzimet komunale) per nevojat e QKMF, ne perputhje me Ligjin per menaxhimin e financave publike, Ligjin per buxhetin si dhe legjislacionin tjeter sekondar;
Siguron mbikeqyrjen efektive te shpenzimeve (duke perfshire edhe shpenzimet komunale) per nevojat e QKMF, ne perputhje me Ligjin per menaxhimin e financave publike, Ligjin per buxhetin si dhe legjislacionin tjeter sekondar;
Siguron furnizimin me barera dhe medikamente te nevojshme per mbarevajtjen e punes se QKMF me qellim te ofrimit te sherbimeve shendetesore per qytetaret;
Merr pjese ne planifikimin per ndertimin e Qendrave te mjekeseve farniljare neper lagje dhe fshatra te komunes;
Harton raportin vjetor te punes (perfshire edhe raportim financiar) dhe te njejtin e dergon per aprovim ne Drejtorine komunale per Shendetesi;
Ben vleresim te rregull te stafit nen mbikeqyrje te tij dhe perkrahe zhvillimin e tyre permes trajnimeve per te siguruar kryerjen e detyrave te tyre ne nivel me standardet e kerkuara.

Kushtet e pjesemarrjes ne Rekrutim :
Te drejte per punesirn kane te gjithe personat e rnoshes rnadhore te cilet kane zotesi per te vepruar, jane ne posedirn te te drejtave civile dhe politike, kane pergatitjen e nevojshrne arsirnore dhe aftesine e duhur per kryerjen e detyrave te punes.

Kualifikimet dhe shkathtesite e kerkuara:
Diplome universitare ne fushen e mjekesise, Spec. i Mjekesise Farniljare, Spec. i Stomatologjise dhe Mjeke i Prakses se Pergjithshme, 5 vite pervoje pune profesionale;
Njohuri dhe pervoje ne fushen e ofrimit te sherbimeve ne shendetin primar;
Shkathtesi te larte ne menaxhim, organizim, caktim te objektivave dhe planifikim;
Njohuri te mira per mbikeqyrje efektive te punes profesionale te kryer nga vartesit;
Shkathtesi te nivelit te larte ne komunikim dhe negocimit;
Fleksibilitet ndaj organizimit dhe mbikeqyrjes se punes, perfshire zgjidhjen e problemeve;
Shkathtesi kompjuterike te aplikacioneve te programeve (Word, Excel, Power Point, Internet)

Dokumentet e kerkuara : Diploma mbi kualifikimin, deshmi per pervojen e punes,licencen e punes, dy rekomandime, certifikata qe nuk jeni nen hetime origjinal, dokumenti i identifikimit, ekstrakti i lindjes. Kopjet e dy raporteve te fundit te njepasnjeshme te vleresimit te punes (te punesuarit ).
Afati i paraqitjes se dokumentacionit eshte 15 dite, pas shpalljes ne mjetet e informimit publik.

Paraqitja e kerkesave : Aplikacionet merren ne Qendren per Sherbim me Qytetar, kati i I-re, Zyra nr. 100 dhe kerkesat e plotesuara dorezohen personalisht ne te njejten zyre. “Shierbimi Civil i Kosoves ofron mundesi te barabarta te punesimit per te gjithe shtetasit e Kosoves dhe mirepret aplikacionet nga te gjithe personat e gjinise mashkullore dhe femerore nga te gjitha komunitetet ne Kosove”

“Komunitetet jo-shumice dhe pjesetaret e tyre kane te drejte per perfaqesim te drejte dhe proporcional ne organet e sherbimit civil ti! administrates publike qendrore dhe lokale, sif specifikohet ne Nenin 11, paragrafi 3 te Ligjit Nr.03/L-149 per Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves”
Kerkesat e derguara pas dates se fundit dhe kerkesat e pakompletuara nuk do te pranohen
Per shkak te numrit te madh te kerkesave, v tem kandidatet e perzgjedhur ne listen e ngushte do te kontaktohen.

Ky konkurs apo kjo shpallje skadon ne ora 4:00pm, Wednesday March 27th, 2019

Tags:

Regjistrohu këtu: Newsletter

Prano lajme javore rreth gjejpune.org

Keni Pyetje?

Ne jemi këtu për të ju ndihmuar. Na shkruani në Facebook ose në info@gjejpune.org
Na Kontaktoni
Application

Drejtor i Qendres Kryesor te Mjekesise Familjare

No file !