Job Title

4 MESIMDHENES/E

Share This Job
Required Skills:

Job Description

Republika e Kosovës

Komuna e Vushtrrisë

Drejtoria për Arsim

10 Nr. 291/18

Datë: 13.04.2018

 

Bazuar në Nenin 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr.03/L-212,  nenin 5. Pika c,  të Ligjit nr. 03/L – 068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, Udhëzimit Administrativ, Nr.07/2017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, si dhe Udhëzimit Administrativ Nr.06/2015 për Normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm. Drejtoria Komunale e Arsimit në Vushtrri, shpall këtë :

 

KONKURS

Për vendet e lira punës

 • SHFMU ’’ Andon Zako Çajupi”Vushtrri

1 Mësimdhënës/e për lënden gjuhë gjermane me kohë të caktuar.

1 Mësues/e klase me kohë të caktuar

·       SHFMU”Jusuf Gërvalla” Dumnicë e Poshtme

1 Mësues/e klase me kohë të caktuar

·       SHFMU”Nazmi Zhegrova” Stanoc i Poshtëm

1 Mësues/e klase me kohë të pacaktuar.

Kushtet për mësimdhënës :

Për këto vende të punës kërkohet kualifikimi përkatës profesional, sipas Udhëzimit Administrativ të MASHT-it Nr.06/2015 Për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të përgjithshëm.

Kriteret e kualifikimit për mësimdhënës/e për Gjuhë gjermane

 • Fakulteti i Filologjisë-dega e Gjuhës dhe letërsisë

Kriteret e kualifikimit për mësues/e klase.

 • Fakulteti i Edukimit- programi
 • Fakulteti i Mësuesisë.

Dokumentacioni i nevojshëm për konkurrim :

 • Formulari i aplikimit i cili merret në zyrën e arkivit Komunal
 • Diploma (Certifikata e diplomimit jo më e vjetër se gjashtë muaj) e fakultetit e fotokopjuar dhe e vërtetuar nga noteri
 • Fotokopja e letërnjoftimit
 • Vërtetimi i përvojës së punës
 • Vërtetimi nga gjykata se nuk është nën hetime
 • Certifikatat e
 • Të diplomuarit jashtë vendit diplomat e tyre duhet ti nënshtrohen procesit të nostrifikimit nga MASHT-i.

Dokumentet e dorëzuara nuk kthehen. Konkursi mbetet i hapur 8 ditë prej ditës së shpalljes në shtyp, prej datës 14.04.2018 deri me 23.04.2018. Dokumentet e pakompletuara nuk shqyrtohen. Intervistimi me shkrim i kandidatëve mbahet më 24.04.2018, në ora: 13:30 në sallën e Kuvendit Komunal.

Tags:

Regjistrohu këtu: Newsletter

Prano lajme javore rreth gjejpune.org

Keni Pyetje?

Ne jemi këtu për të ju ndihmuar. Na shkruani në Facebook ose në info@gjejpune.org
Na Kontaktoni