Arsim/Edukim

3 mesimdhenes/e dhe nje punetor teknik