fbpx
Job Title

3 mesimdhenes/e

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Job ID: 08919
  • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

DREJTORIA E ARSIMIT

KOMUNA E LIPJANIT

Ne baze te nenit 16 dhe 62 te Ligjit per Veteqeverisje Lokale Nr. 03/040, Ligjit per arsimin ne Komunat e Republikes se Kosoves neni 5 pika C dhe Statutit te Komunes, UA nr 17/2009 nga MASHT, Drejtoria e Arsimit ne Lipjan, shpall:

KONKURS
Per plotesimin e vendeve te punes
(me kohe te caktuar, me mundesi vazhdimi)

I SHFMU “Zenel Hajdini” ne Gadime
I. Nje (I) Mesues/e klase (me kohe te caktuar)
II SHFMU “Ibrahim Banushi” ne Shale, p.n.f Kleqke
I. Nje (I) Mesues/e klase (me kohe te caktuar)
III SHFMU “Drita” ne Rubovc
I. Nje (I) Mesues/e klase (me kohe te caktuar)

Kushtet e kerkuara:
• Pergatitje adekuate profesionale,
• Diplome (Certifikate) ne origjinal ose fotokopje te vertetuar nga organi perkates,
• Certfikata e lindjes,
• Leternjoftimi – fotokopje,
• Deshmi se nuk jeni nen hetime.

Kushtet dhe kriteret e perzgjeclhjes se lrnndidateve te stafit mesimor:

Perzgjedhja e kandidateve do te behet ne perputhje me Udhezimet Administrative perkatese te MASHT-it.
Dokumentet e pranuara nuk kthehen. Njoftim:
Informimi i kandidateve aplikues rreth mbajtjes se intervistes do te behet permes telefonit, ndersa
shpallja e rezultateve dote behet ne tabelen e shpalljeve.

Aplikacionet merren ne Arkivin komunal dhe dorezohen ne te njejten zyre, bashke me dokumentet per konkurim. Aplikacionet e pakompletuara nuk do te shqyrtohen. Konkursi mbetet i hapur 15 dite nga dita e shpalljes se konkursit ne mjetet e informimit publik

Tags:

Regjistrohu këtu: Newsletter

Prano lajme javore rreth gjejpune.org

Keni Pyetje?

Ne jemi këtu për të ju ndihmuar. Na shkruani në Facebook ose në info@gjejpune.org
Na Kontaktoni