fbpx
Job Title

2 pozita te lira

Share This Job
Required Skills:

Job Description

SHPALLJE E REKRUTIMIT

lnstitucioni: Komuna e lstogut
Drejtoria: Drejtoria per Buxhet dhe Financa
Titulli i vendit te punes : Zyrtar/ e per Zotimin e Mjeteve Buxhetore
Nuntri i Referend!s : RN00003205 · Numri i ekzekutuesve: 1 ( nje ) Lloji i Pozites: i karieres
Orari i plote: 40 ore ne jave
Kategoria funksionale: Niveli profesional Grada: Niveli i koeficientit 7.5 Kohezgjatja e emerimit: Pa afat
Puna provuese : 12 muaj
Qellimi i vendit te punes: Sigurimi i zotimeve buxhetore per shpenzimin e buxhetit te planifikuar dhe alokuar, sipas procedurave financiare dhe buxhetore.

Detyrat dhe Pergjegjesite:
1. Harton planet e punes ne pajtirn me mbikeqyresin per zbatimin e detyrave te percaktuara ne bazt! te objektivave dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e ketyre;
2. Analizon dhe vlereson·planin rrjedhes te parase dhe siguron se shpenzimet jane here ne pajtim me procedurat dhe standardet per buxhet dhe financa;
3. Siguron qe mjetet buxhetore jane ne dispozicion per shpenzim dhe jane here zotirnet perkatese ne sistemet perkates te institucioneve financiare dhe buxhetore;
4. Rishikon cdo urdher zotimi dhe pagese si dhe dokumentet perkatese per inicimin e procedurave per prokurim dhe i percjell per veprim te metutjeshme;
5. Regjistron te gjitha zotirnet e shpenzimeve ne sistemin e menaxhimit te financave dhe kontrollit sipas llojeve te shpenzimeve dhe i percjell deri ne realizimin e shpenzimeve;
6. Barazon raportet e shpenzimeve me sistemin e thesarit ne haze tre mujore gjashte mujor dhe vjetore dhe bashkepunon me strukturat tjera organizative te komunes lidhur me zotimet dhe shpenzimet;
7. Mbikeqyr dhe zbaton kontrollin efektiv te menaxhimit te. parave te gatshme dhe miremban dokumentacionin financiar dhe dosjet per te gjitha pagesat;
8. Kryen edhe detyra tjeter ne perputhje me Iigjet dhe rregulloret te cilat mund te kerkohen ne menyre te arsyeshme kohe pas kohe nga mbikeqyresi;
Kushtet e pjesemarrjes ni Rekrutim :

Te drejte per punesim kane te gjithe personat e moshes madhore te cilet kane zot i per te vepruar, jane ne posedim te te drejtave civile dhe politike, kane pergatitjen e nevojshme arsimore dhe aftesine e duhur per kryerjen e detyrave te punes.
Procedura e konkurimit: Procedura e konkurrimit eshte e hapur per kandidatet e jashtem si dhe nepunesit civil ekzistues.

Shkollimi i kerkuar: Diplome universitare, drejtimi ekonomik, financa, bizhes apo te ngjashme,
diplomat e fakulteteve jashte vendit, duhet te jete e nostrifikuar nga MASHT-i .

Aftesite, pervoja dhe atributet tjera:
• 2 ( dy ) vite pervoje pune ;
• Njohuri dhe pervoje fushen e buxhetit dhe financave;
• ShkathtE!si nE! komunikim planifikim te punes dhe udheheqje te ekipit;
• Shkathresi hulumtuese, analitike, vleresuese dhe formulim te rekomandimeve dhe keshillave;
Aftesi per permbushje te detyrave dhe puneve nen presfo:ri;
• Shkathtesi kompjuterike te aplikacioneve re programeve (Word, Excel, Power Point, Intemetit);

Drejtoria: Drejtoria per Buxhet dhe Financa

Titulli i vendit te punes : Zyrtar/e per Tatimin ne Prone

Numri i References : RN00003206

Numri i ekzekutuesve: 1 ( nje )
Lloji i Pozites: i karieres Orari i plote: 40 ore ne jave
Kategoria funksionale: Niveli profesional
Grada: Niveli i koeficientit 6 Kohezgjatja e emerimit: Pa afat Puna provuese : 12 muaj

Qellimi i vendit te punes:

 1. Administrimi i sistemit per menaxhimin e tatimit ne prone dhe regjistrimi i prones sipas kritereve dhe standardeve re caktuara me legjislacionin ne fuqi.
 2. Zhvillon dhe arrin pelqimin per planin e punes dhe afatet me udheqesin dhe stafin tjeter profesional per zbatimin e detyrave, sherbimeve dhe produkteve perkatese lidhur me tatimin ne prone;
 3. Administron sistemin per menaxhimin e tatimit ne prone dhe vleresimit te prones sipas kritereve dhe standardeve te caktuara me legjislacionin ne fuqi;
 4. Percaktimi i tatimit ne prone te paluajtshme
  standardeve te percaktuara me legjislacionin ne fuqi;
 5. Sistemon dhe pergatit ankesat dhe parashtresat e ankuesve lidhur me tatimin ne prone dhe i percjell per shqyrtim ne komisionin komunal per tatimin ne prone si dhe regjistron te dhenat nga vendimet e marruara nga komisioni;
 6. Siguron identifikimin i pronave te paregjistruara, regjistrimin e tyre dhe vendosjen e tatimit ne prone sipas procedurave ligjore;
 7. Pergatit faturimet per tatimin ne prone dhe identifikon te gjithe pronaret te cilet nuk i  kane paguar tatimet sipas procedurave dhe propozon masa per mbledhjen e borxheve;
 8. Siguron shperndarjen e te gjitha faturave te tatimit ne prone si dhe verifikon dhe publikon listat e borxhlinjve;
 9. Kryen edhe detyra tjeter ne perputhje me ligjet dhe rregulloret te cilat mund te kerkohen ne menyre te arsyeshm.e kohe pas kohe nga mbikeqyresi;

Kushtet e pjesemarrjes ne Rekrutim :
Te drejte per punesim kane te gjithe personat e moshes madhore te cilet kane zotesi per te vepruar, jane ne posedim te te drejtave civile dhe politike, kane pergatitjen e nevojshme arsimore dhe aftesine e duhur per kryerjen e detyrave te punes.
Procedura e konkurimit: Procedura e konkurrimit eshte e hapur per kandidatet e jashrem si dhe nepunesit civil ekzistues.
Shkollimi i kerkuar: Diplome universitare, drejtimi ekonomik, financa, biznesit, dhe juridik,
diplomat e faklteteve jashte vendit, duhet te jete e nostrifikuar nga MASHT-i.

Aftesite, pervoja dhe atributet tjera :
• 2 ( dy ) vite pervoje pune;
• Njohuri dhe pervoje ne fushen e pronave te paluajtshme;
• Shkathtesi per te organizuar punen e vet dhe per te koordinuar stafin e nivelit administrativ;
• Shkathtesi hulumtuese, analitike, vleresuese te informacionit;
• Aftesi per permbushje te detyrave dhe puneve nat presion;
• Shkathtesi kompjuterike te aplikacioneve te programeve (Word, Excel, Power Point, Interneti.t);

Afati i konkursit : Konkursi eshte i hapur pesfunbt!dhjete (15 ) dire kalendarike nga data e publikimit

Dokumentet e kerkuara : Diploma mbi kualifikimin, diplomat e leshuara nga institucionet shkollore jashte vendit duhet te jene te nostrifikuara, deshmi per pervojen e punes, certifikata qe nuk jeni nen hetime origjinal, dokumenti i identifikimit, ekstrakti i lindjes. Kopjet e dy raporteve te fundit te njepasnjeshme te vleresimit te punes (te punesuarit ).

Paraqitja e kerkesave: Aplikacionet merren ne Qendren per Sherbim me Qytetar, kati i I-re, Zyra nr.100 dhe kerkesat e plotesuara dorezohen personalisht ne te njejten zyre.

Kerkesat e derguara pas dates se fundit dhe kerkesat e pakompletuara nuk do te pranohen
Per shkak te numrit te madh te kerkesave, vetem kandidatet e perzgjedhur ne listen e ngushte do te kontaktohen.

Tags:

Regjistrohu këtu: Newsletter

Prano lajme javore rreth gjejpune.org

Keni Pyetje?

Ne jemi këtu për të ju ndihmuar. Na shkruani në Facebook ose në info@gjejpune.org
Na Kontaktoni