Job Title

2 POZITA LIRA

Share This Job
Required Skills:

Job Description

Bazuar Ligjin e Punes Nr. 03/ L-212, Ligjin per Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves, L.  Nr. 03/ L-149, dhe Rregulloren Nr. 02/ 2010, per Procedurat e Rekrutimit ne Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves, Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit shpall:

K O N K U R S

I

Titulli i punes: Zyrtar per Adrninistrimin e Teknologjise Informative Kategoria funksionale/ Koeficienti 8

Numri i references: 14/2018

I pergjigjet: Udheheqesit te Divizionit per Teknologji Informative dhe Sherbime Logjistike Vendi: Prishtine

Lloji i kontrates: “Marreveshje per sherbime te vec;:anta” (kohezgjatje 6 muaj)

Detyrat dhe pergjegjesite: Nen mbikeqyrjen e Udheheqesit te Divizionit per Teknologji Informative dhe Sherbime Logjistike.

Detyrat dhe pergjegjesite:

 1. Zhvillon dhe arrin pelqimin per planet e punes dhe afatet me menaxherin dhe stafin tjeter profesional per zbatimin e sherbimeve dhe produkteve perkatese;
 2. T’i njeh c;:eshtjet e adrninistrimit dhe mirembajtjes se infrastruktures se nje organizate, duke perfshire lidhjen ne rrjet, domain, e-mail, shqyrtimin dhe procedimin e kerkesave te shfrytezuesve dhe specifikacioneve tjera teknike; .
 3. Mirembajtja e pjeseve te caktuara te sistemeve, sigurimi i mbeshtetjes operacionale per aplikimet e sistemit,analizimin dhe implementimin e ndryshimeve dhe permiresimeve te sistemit;
 4. Ofron informata per prokurimin e softuerit te kerkuar per te siguruar funksionimin e mirefillte te sistemeve te kompjuterizuara brenda institucionit sipas udhezimeve adekuate ne fuqi;
 5. Nxjerr rekomandime per menaxhimin e sistemeve te nevojshme te integruara te TI-se per te mbeshtetur proceset e brendshme brenda institucionit, per te mundesuar menaxhimin efikas sipas udhezimeve ne fuqi, adresimi i kerkesave te ndryshme nga fusha e teknologjise informative;.
 6. Kujdeset dhe e percjell ne vazhdimesi funksionimin e rrjetit te intemetit dhe te intranetit, brenda Ministrise dhe institucioneve vartese te saj;
 7. Kryen detyra te specializuara, sipas kerkeses, ne fushen e administrimit te teknologjise informative ne perpu thje me ligjet, rregulloret, politikat dhe procedurat perkatese, brenda afateve kohore te caktuara, kryen edhe pune te tjera, sherbime te pergjithshme ne lidhje me teknologjine informative sipas nevojes dhe kerkesave te divizionit
 8. Raporton ne periudha kohore sipas kerkeses se Udheheqesit te Divizionit per Teknologji te Informacionit dhe Sherbime

Shkollimi i kerkuar, petvoja, aftesite dhe karakteristikat personale: 

 1. Diplome universitare ne: Shkenca Kompjuterike, Teknologji Inf ormative;
 2. Se paku tri (3) vite pervoje pune ne fushen e teknologjise informative;
 3. Njohuri te gjera te sistemeve ne Microsof t ;
 4. Te jete ne gjendje te punoje nen presion, te kete etike ne pune dhe integritet te larte pune;
 5. Njohuri te gjuhes shqipe apo serbe, njohja e gjuhes angleze eshte perparesi;
 6. Kandidati duhet te jete i gatshem te punoje jashte orarit nese eshte e nevojshme;
 7. Organizon, miremban dhe ofron sherbimet e teknologjise se informacionit,
 8. Af tesi te mira organizative dhe planifikuese;
 9. Njohuri te ligjeve dhe rregulloreve te aplikueshme;
 10. Af tesi per percaktimin e prioriteteve;
 11. Njohuri te gjera te sistemeve te teknologjise informative duke perfshire ketu edhe softuere te
 12. Zyr tari duhet te jete profesional, me petvoje dhe i besueshem si dhe i afte qe t’i kryej ne menyre profesionale detyrat e dhena sipas mandatit dhe ato shtese brenda periudhes se pranueshme
 13. Shkathtesi hulumtuese, analitike, vleresuese dhe formulim te rekomandimeve dhe keshillave profesionale;
 14. Kryen detyra te tjera shtese, sipas kerkeses se Udheheqesit te Divizionit te Teknologjise Informative dhe Sherbimeve Logjistike

II

Titulli i punes: Zyrtar per Integrim te Komuniteteve Kategoria funksionale / Koeficienti: 8

Numri i references: 15/ 2018

Lloji i kontrates: “Marreveshje per sherbime te vec;:anta” (kohezgjatje 6 muaj)

I pergjigjet: Udheheqesit te Divizionit per Komitetin Olimpik dhe Federatat Sportive Vendi: Prishtine

Detyrat dhe pergjegjesite: Nen mbikeqyrjen e Udheheqesit te Divizionit per Komitetin Olimpik dhe Federata Sportive i kryen detyrat dhe pergjegjesit e meposhtme:

Detyrat dhe pergjegjesite: 

 1. Zhvillon dhe arrin pelqimin per planet e punes dhe afatet,ne koordinim me mbikeqyresin,per zbatimin e projekteve,sherbimeve dhe produkteve  perkatese  ne  fushen  profesionale specifike;
 2. Kryen detyra e parapara ne planet e punes te miratuara ne perputhje me ligjet,rregulloret,politikat dhe procedurat perkatese,brenda afateve kohore te caktuara;
 3. Ben hulumtime,analiza,vleresim te opsioneve dhe rekomandime per shqyrtim nga nivelet e larta rreth detyrave ose projekteve te specializuara te miratuara;
 4. Udheheq grupet punuese  ne fushen profesionale  specifike kur  kerkohet  nje gje e tille;
 5. Ofron keshilla per stafin e nivelit me te ulet brenda njesise organizative per ekzekutimin e detyrave dhe pergjegjsive te tyre;
 6. Ofron keshilla ne fushen e ekspertizes te kerkuar brenda institucionit;
 7. Koordinon punen me pjeset tjera te institucionit dhe komunikon,sipas nevojes,me autoritet e jashtme;
 8. Kryen <;do detyre tjeter ne fushen profesionale specifike ne perputhje me ligjet dhe rregulloret aktuale te cilat mund te kerkohen ne menyre te arsyshme kohe pas

Shkollimi  i  kerkuar,  pervoja,  aftesite  dhe  karakteristikat personale:

 1. Njohuri te thelle dhe te specializuar ne fushen profesionale specifike te fituara permes arsimimit universitar dhe trajnimeve perkatese;
 2. Njohuri te ligjeve dhe rregulloreve te aplikueshme;
 3. Shkathtesi ne komunikim planifikim te punes dhe udheheqje te ekipit;
 4. Shkathtesi hulumtuese,analitike,vleresuese dhe formulim te rekomandimeve dhe keshillave profesionale;
 5. Shkathtesi kompjuterike ne aplikacione te programeve ( Word,Excel,Power Point,Access);
 6. Diplome universitare,shkencat shoqerore,minimum 3 vite pervoje pune

Procedurat e konkurrimit: Konkursi eshte i hapur per te gjithe kandidatet. Kohezgjatja e emerimit: Emerimi eshte me afat te caktuar.

Data e mbylljes se konkursit: Konkursi eshte i hapur tete (8) dite pas <lites se shpalljes. Data e fundit e aplikimit eshte: 21.03.2018

Aplikacionet e derguara nepermjet pastes, me pulle postare, ne diten e fundit te shpalljes, konsiderohen te vlefshme.

Paraqitja e kerkesave: Aplikacioni merret dhe dorezohet ne zyren 27 te Ministrise se Kultures, Rinise dhe Sportit, Adresa: Sheshi “Nena Tereze” Nr. 44. Per informata shtese kontaktoni ne numrin 038211449 dhe 038 211921, ( apo ne ueb-faqen http:/ / www.mkrs-ks.org).

Tags:

Regjistrohu këtu: Newsletter

Prano lajme javore rreth gjejpune.org

Keni Pyetje?

Ne jemi këtu për të ju ndihmuar. Na shkruani në Facebook ose në info@gjejpune.org
Na Kontaktoni