Job Title

2 mesimdhenes/e

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Job ID: 10092
  • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

Ne veshtrim te nenit 8 te Ligjit nr.03/L-212 te Punes , Udhezimit administrati v m. 07/2017 per rregullimin e procedurave per themelimin e marredhenies se punes ne sektorin publik, Udhezimit Administrativ te MASHT-it , m. I 0/ 2018 te cit. 13/07/2018 per normativ mbi kuadrin profesional te arsimit te pergjithshem, Drejtori per Arsim, shpalle:

K O N K U R S  I  M B R E N D SH E M

SHFMU ,,Arif Shala ” ne Korrotice e Poshtme.
Nje mesimdhenes per arsim fillor, me afat te pacaktuar.

Nje mesimdhenes mbeshtetes
( sipas nevojave ne institucionet arsimore)

KUSHTET E PUNESIMIT:
Per te gjitha vendet e punes kerkohet pergatitje adekuate profesionale (me fakultete perkatese), sipas U.A. 10 / 2018.
Te gjithe kandidatet te cilet nuk jane me pergatitje adekuate, sipas udhezimit administrativ te lartce ur, nuk do te shqyrtohen a likacionet e tyre, pe1jashtimisht ne mungese te kandidateve me kualifikim perkates do te shqyrtohen aplikacionet me kualifikim me te perafert.

Vemendje!
Kane te drejte te aplikojne vetem kandidatet te cilet jane mesimdhenes ne Institucionet arsimore ne Drenas.

DOKUMENTET E NEVOJSHME PER APLIKIM:

Aplikacioni i punesimit.
Kopje e dokumentit te identifikimit ( leternjoftim, patente shofer ose pasaporte)
Dipl o ma origjinale , ose certifikaten origjinale e diplomimit- jo mete vjeter se gjashte muaj, e vertetuar ne Komune – Noteri publik.
Vertetimin qe deshmmon qe eshte ne marrdhenie te punes.

REKRUTIMI:
Intervistat me shkrim dhe me goje dhe perzgjedhjen e kandidateve do te bej Komisioni i perzgjedhur nga DKA.
VEREJTJE:
Aplikacioni per konkurrim merret ne zyrat e DKA-se,te plo tesohet n jedhshem ne gjuhen shqip e dhe me shkronja te medha te shtypit.
Dokumentacioni i kompletuar dorezohet ne Arkivin Komunal , ndersa dokumentet e pakompletuara, ato qe arrijne pas afatit te konkurrimit dhe dokumentet shtese jashte dorezimit ne arkiv nuk pranohen.
Konkursi mbetet i hapur 15 elite nga data e publikimit ne mjetet e informimit.

Drenas,me: 13.03.2019.

Ky konkurs apo kjo shpallje skadon ne ora 4:00pm, Wednesday March 27th, 2019

Tags:

Regjistrohu këtu: Newsletter

Prano lajme javore rreth gjejpune.org

Keni Pyetje?

Ne jemi këtu për të ju ndihmuar. Na shkruani në Facebook ose në info@gjejpune.org
Na Kontaktoni
Application

2 mesimdhenes/e

No file !